Zatrudnienie tymczasowe

Zatrudnienie to zostało uregulowane w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych20. Praca tymczasowa polega na wykonywaniu na rzecz danego pracodawcy użytkownika zadań: o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym, lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. Czyli jest to praca świadczona przez pracownika w przedsiębiorstwach, do których kieruje go agencja pracy tymczasowej zajmująca się tym zarobkowo21.

W zagadnieniu dotyczącym pracy tymczasowej występują trzy podmioty: pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik, agencja pracy tymczasowej. Związane są one dwoma umowami. Jedna z nich zawierana jest pomiędzy agencją a pracownikiem, natomiast druga między agencją a pracodawcą użytkownikiem. Pracodawca użytkownik uzgadnia z agencją szczegółowe warunki zatrudnienia, między innymi rodzaj pracy, wymagane kwalifikacje, długość zatrudnienia. Natomiast agencja zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Nie powstaje stosunek prawny między pracodawcą użytkownikiem a osobą świadczącą pracę, która pozostaje pracownikiem agencji niezależnie od tego, w jakim zakładzie pracy pracuje. To agencja ponosi wszelkie obciążenia i ryzyka związane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego: między innymi dotyczące wypłaty wynagrodzenia, odprowadzania podatku, wypłaty zasiłków chorobowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, czy też wystawiania świadectwa pracy. Również na niej ciąży wszelka odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika tymczasowego. Wydatki związane ze świadczonymi usługami ponosi pracodawca użytkownik, który zleca danej agencji zapotrzebowanie na określonego pracownika. Agencja ponosi także koszty rekrutacji i selekcji kandydatów na pracowników. Jest to korzystne dla pracodawców, ponieważ uzyskują pracownika sprawdzonego, o zweryfikowanych umiejętnościach i przydatności w pracy na danym stanowisku. W przypadku nagłego zapotrzebowania na pracę i braku odpowiedniej liczby załogi, agencja może o wiele szybciej znaleźć odpowiedniego kandydata. Pracownika tymczasowego można zatrudnić, gdy powstają niedobory personelu, na przykład gdy dużo osób wykorzystuje urlopy, czy też zwolnienia chorobowe, albo gdy występuje wysoka rotacja zatrudnienia na określonych stanowiskach. Czynnikiem motywującym pracodawców może być ograniczenie kosztów zatrudnienia.

Zostaw komentarz