Zatrudnienie tymczasowe – ciąg dalszy

Decydując się na taką formę zatrudnienia należy liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami wynikającymi z ustawy: niemożność zatrudnienia pracownika tymczasowego przy określonych pracach (szczególnie niebezpiecznych) lub w określonych okolicznościach (na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik, który uczestniczy w strajku, czy też na stanowisku, na którym w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia pracy przez pracownika tymczasowego, zatrudniony był pracownik, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników), limit czasu na wykonywanie pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika (łącznie nie może przekroczyć 12 miesięcy, w okresie obejmującym kolejnych 36 miesięcy), zakaz zatrudniania pracownika tymczasowego, jeżeli w okresie ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania przez pracownika pracy tymczasowej dokonał zwolnień grupowych.

Rozwiązanie umowy następuje z upływem ustalonego między stronami okresu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Jeżeli strony zawarły w umowie klauzulę możliwe będzie również wcześniejsze wypowiedzenie umowy, jeszcze przed upływem okresu jej wykonania.

Praca tymczasowa jest korzystną formą zatrudnienia dla osób młodych, bez doświadczenia, bezrobotnych, czy też niepełnosprawnych. Dzięki niej nabierają oni niezbędnej praktyki, a wykonując dobrze powierzoną pracę zwiększają swoje szanse zatrudnienia na stałe u pracodawcy użytkownika (po wypowiedzeniu umowy z agencją). Mogą pojawić się jednak i negatywne skutki. Pracownicy świadczący daną formę zatrudnienia mogą mieć poczucie braku stabilizacji i poczucia więzi z innymi pracownikami (w wyniku zmiany miejsca pracy).

Istnieją także formy zatrudnienia, które nie zostały uregulowane w prawie polskim, ale warto je stosować, szczególnie w przypadku niepełnosprawnych pracowników. Stwarzają im bowiem szanse na zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Zostaną one omówione poniżej.

Zostaw komentarz