Zatrudnienie subsydiowane

Zatrudnienie subsydiowane skierowane jest do osób społecznie i zawodowo wykluczonych i mających trudności ze znalezieniem pracy. Zgodnie z artykułem 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaliczają się do nich: bezrobotni do 25 roku życia, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do siódmego roku życia, bezrobotni niepełnosprawni88. Przewidziane są dla nich dodatkowe działania ułatwiające wejście (lub powrót) na rynek pracy.

Osoby niepełnosprawne potraktowane zostały w sposób szczególny. Na podstawie artykułu 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy zarówno jako bezrobotna, jak i poszukująca pracy ma prawo korzystać na zasadach jak zarejestrowany pełnosprawny bezrobotny z usług oraz instrumentów rynku pracy89. Osoby niepełnosprawne mają więc prawo do: szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Wymienione instrumenty rynku pracy (poza szkoleniem) są subsydiowaną formą zatrudnienia, z której mogą skorzystać osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a więc także osoby niepełnosprawne. Podstawa prawna zawarta jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy90. Staż oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Zostaw komentarz