Zatrudnienie subsydiowane – ciąg dalszy

Celem skierowania na staż jest umożliwienie nabycia pierwszego doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy i tym samym nabycie określonych umiejętności praktycznych91. Staże dotyczą między innymi osób niepełnosprawnych do 25. roku życia i osób, które nie ukończyły 27 lat w okresie 12 miesięcy od dnia (określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie) ukończenia szkoły wyższej. Staż może trwać do 12 miesięcy.

W tym miejscu należałoby także wspomnieć o finansowanym ze środków PFRON Programie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów – Junior. Podstawowym celem programu jest ułatwienie znalezienia zatrudnienia, czy też zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez uczestnictwo w stażach. Program Junior skierowany jest do osób niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do 25 lat lub w przypadku osób, które ukończyły szkołę wyższą – do 27 roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoby uczestniczące w programie powinny być także absolwentami, czyli osobami, które nie podjęły dalszej nauki i nie uzyskały zatrudnienia w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły, zaświadczeniu o ukończeniu kursu, albo w innym dokumencie uprawniającym do wykonywania zawodu. Program ten jest uzupełnieniem działań realizowanych przez urzędy pracy w ramach kolejnych edycji Krajowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy. W programie biorą udział także specjalnie przeszkoleni doradcy, których celem jest rozpoznanie predyspozycji i określenie odpowiedniego rodzaju pracy dla osoby niepełnosprawnej, a także nawiązanie kontaktu i współpracy z pracodawcą danej osoby oraz opieka nad tą osobą podczas odbywania przez nią stażu. Z programu może skorzystać zarówno osoba niepełnosprawna, jak i pracodawca. Bezrobotnemu absolwentowi oferowana jest pomoc, polegająca na możliwości odbycia stażu u pracodawcy, w formie dofinansowania będącego świadczeniem na rehabilitację zawodową. Jego wysokość ustalana jest przez Powiatowy Urząd Pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż. Natomiast pracodawcy uczestniczącemu w programie (z wyłączeniem pracodawców prowadzących Zakłady Aktywizacji Zawodowej) przydzielana jest premia z tytułu odbycia stażu przez absolwenta oraz refundacja kosztów jego wynagrodzenia, gdy zostaje zatrudniony po zakończeniu stażu u tego pracodawcy lub refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionego absolwenta poszukującego pracy.

Zostaw komentarz