Zatrudnienie socjalne

Zatrudnienie socjalne zostało uregulowane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Skierowane jest do osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym81. Są to na przykład bezdomni (realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności), uzależnieni od alkoholu (którzy ukończyli program psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego), uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających (którzy ukończyli program terapeutyczny), chorzy psychicznie, długotrwale bezrobotni (powyżej 24 miesięcy), zwalniani z Zakładów Karnych (mający trudności w integracji ze środowiskiem), oraz uchodźcy (realizujący indywidualny program integracji). Dana regulacja nie jest bezpośrednio skierowana do osób niepełnosprawnych, ale mogąz niej skorzystać, jeżeli należą do jednej z wymienionych grup.

Zatrudnienie socjalne odbywa się poprzez: Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej i zatrudnienie wspierane. Centra Integracji Społecznej tworzone są przez administrację samorządową na poziomie gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) lub organizacje pozarządowe. Mają one na celu kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych, nabywanie umiejętności zawodowych, naukę planowania życia, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów (dzięki zatrudnieniu lub działalności gospodarczej) i uczenie się racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. Osoba zainteresowana zatrudnieniem socjalnym powinna złożyć wniosek i po pozytywnym jego rozpatrzeniu podpisać indywidualny program. Dopuszczalna jest również pomoc Centrum Integracji w zakładaniu spółdzielni socjalnej.

Kluby Integracji Społecznej organizują działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i samopomocowym. Mogą prowadzić programy zatrudnienia tymczasowego, mające na celu pomoc w znalezieniu pracy, przygotowaniu do podjęcia zatrudnienia, a także poradnictwo zawodowe i działalność samopomocową w zakresie na przykład zatrudnienia. Kluby te mogą być stworzone przez gminę, ośrodek pomocy społecznej lub organizację pozarządową.

Zostaw komentarz