Zatrudnienie socjalne – ciąg dalszy

Zatrudnienie wspierane ma miejsce wówczas, gdy po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej (lub w uzasadnionych przypadkach przed jego zakończeniem), Powiatowy Urząd Pracy kieruje daną osobę do pracy u pracodawcy lub w Centrum Integracji Społecznej. Wyznaczony pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego do niego uczestnika przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy, natomiast starosta (który zawiera z pracodawcą umowę) do refundowania mu części wypłaconego danej osobie wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy w wysokości określonej dokładnie w ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Uczestnik Centrum Integracji Społecznej może też założyć własną działalność gospodarczą bądź spółdzielnię socjalną.

Opisując zatrudnienie wspierane warto również wspomnieć o nowej formie wspierania pracy zarobkowej – w gospodarstwie domowym. Celem tego uregulowania miała być legalizacja prac wykonywanych przez gospodynie domowe na rzecz osób prowadzących gospodarstwo domowe82. Osoba je prowadząca może zawrzeć z bezrobotnym umowę aktywizacyjną, jeżeli godzi się ona na wykonywanie pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym, jako tak zwana pomoc domowa (artykuł 61 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Umowa, która powinna być zawarta w formie pisemnej, ma charakter cywilnoprawny. Mają więc do niej zastosowanie przepisy regulujące umowę zlecenia w Kodeksie Cywilnym. Osoba prowadząca gospodarstwo domowe informuje Powiatowy Urząd Pracy właściwy ze względu na miejsce położenia tego gospodarstwa o możliwości podjęcia przez osobę bezrobotną pracy zarobkowej w jej gospodarstwie domowym oraz o tym, jakie ma w stosunku do niej wymagania.

Pracą zarobkową w gospodarstwie domowym jest wykonywanie na rzecz osób w nim wspólnie zamieszkujących i gospodarujących czynności związanych z jego prowadzeniem. Jest to na przykład: opieka nad dzieckiem, gotowanie, sprzątanie, praca w ogrodzie. Z takiej możliwości mogłyby skorzystać także bezrobotne osoby niepełnosprawne, wykonując różnorodne prace na rzecz osoby prowadzącej gospodarstwo domowe.

Regulacja prawna dotycząca umowy aktywizacyjnej wymaga jeszcze dokładniejszego unormowania. Funkcjonując w obecnym kształcie zniechęca zarówno pracowników (pozbawionych praw wynikających z Kodeksu Pracy), jak i osób zatrudniających. Ci, ostatni zobowiązani są bowiem do spełniania wielu obowiązków: rejestracji umowy aktywizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy, comiesięcznego opłacania składek na ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zostaw komentarz