Zatrudnienie pracownicze

Zatrudnienie pracownicze dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie regulacji zawartych w Kodeksie Pracy14. Umowy terminowe zaliczane są do najczęściej wykorzystywanych elastycznych form zatrudnienia. Kodeks Pracy wymienia cztery rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy, na okres próbny. Poza tym, nowelizacja Kodeksu Pracy z dnia 26 lipca 2002 roku wprowadziła umowę na czas zastępstwa pracownika. Wszystkie te umowy, poza umową na czas nieokreślony, są umowami terminowymi. Osoby zatrudnione na ich podstawie nie korzystają z takiej ochrony, jaka przysługuje zatrudnionym na umowę na czas nieokreślony – czyli uzasadnienia wypowiedzenia stosunku pracy i wymogu przeprowadzania w tej sprawie konsultacji związkowych (artykuł 38 KP).

U podstaw promowania terminowych stosunków pracy i liberalizacji w tym względzie przepisów prawnych leży założenie, że zachęci to pracodawców do nawiązywania stosunków pracy bez obawy konieczności ich kontynuowania w przypadku spadku zapotrzebowania na pracę15.

Mają oni tym samym większą możliwość elastycznego kształtowania zatrudnienia dostosowującego się na przykład do zmiany profilu produkcji, czy też zakresu świadczonych usług wymuszonych koniunkturą panującą aktualnie na rynku. Dla osób bezrobotnych, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji rynkowej (także osób niepełnosprawnych) oraz tych, którzy nie mają doświadczenia w pracy, zatrudnienie terminowe może stanowić szansę wejścia na rynek pracy. Z drugiej strony nie daje ono poczucia stabilizacji, będąc traktowane jako gorsza forma zatrudnienia. Pracodawcy często pomijają tę grupę pracowników przy awansach lub szkoleniach, wychodząc z założenia, że zapotrzebowanie na ich pracę może się wkrótce skończyć. Poza tym pracodawcy dysponują ustawodawstwem znacznie upraszczającym sposób rozwiązywania danych umów (w porównaniu z umowami na czas nieokreślony). Nie mają obowiązku uzasadniania wypowiedzenia i konsultowania z zakładową organizacją związkową.

Zostaw komentarz