Wymiar czasu pracy

Wymienione systemy czasu pracy nie zawsze mogą mieć zastosowanie do niepełnosprawnego pracownika (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności), szczególnie, jeżeli chodzi o pracę w godzinach nocnych i dopuszczalny czas pracy osoby niepełnosprawnej (siedem godzin dziennie, 35 godzin w tygodniu).

Druga grupa form elastyczności czasu pracy dotyczy jego wymiaru. Wymiar czasu pracy wskazuje, ile godzin osoba zatrudniona powinna przepracować w przyjętym okresie rozliczeniowym55. Czyli, jeżeli norma czasu pracy potocznie traktowana jest jako „pełny etat”, to „pół etatu” oznacza, że pracownik (zgodnie z umową) pracuje w wymiarze wynoszącym połowę normy czasu pracy. Ten wymiar (w niepełnym wymiarze) uznawany jest za jednąz nietypowych form umów o pracę56. Nie został on szczegółowo unormowany w Kodeksie Pracy. Zdefiniowano jedynie maksymalny wymiar czasu pracy, który nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym czterech miesięcy (artykuł 129 § 1). Zatrudnienie niepełnoetatowe może wiązać się z korzyściami zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Umożliwia dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb, na które wpływ mają obowiązki rodzinne lub stan zdrowia. Może to być forma zatrudnienia szczególnie atrakcyjna dla ludzi niepełnosprawnych, nie mających predyspozycji psychofizycznych do pracy na pełnym etacie. Może także umożliwić wejście na rynek pracy młodym, niedoświadczonym pracownikom, a także powrót po długotrwałej chorobie lub pobycie w szpitalu. Natomiast pracodawca, korzystając z pracy w niepełnym wymiarze, ma możliwość zwiększenia elastycznego reagowania na płynące z tynku sygnały57. Ma możliwość sprawniejszego zorganizowania pracy w zależności od swych aktualnych potrzeb. Globalna korzyść wiąże się z wykorzystaniem tej formy do aktywizowania zawodowego grup społecznie marginalizowanych, na przykład właśnie osób niepełnosprawnych, czy też długotrwale bezrobotnych. Praca w niepełnym wymiarze dotyczy także form zatrudnienia nieuregulowanych w prawie polskim, jak na przykład job-sharing, work-sharing.

Zostaw komentarz