Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej

Natomiast skuteczność wspierania podejmowania działalności gospodarczej jest wyżej szacowana w powiatach o wyższym zatrudnieniu w usługach rynkowych, niższym bezrobociu wśród młodzieży w wieku poniżej 25 lat, większej liczbie ludności i z bardziej wzmożoną aktywnością gospodarczą na ich terenie. Częstość jego stosowania i ocena jego skuteczności jest wyraźnie powiązana z charakterem powiatu (tabela 27). Wysoka ranga tej formy działalności wiąże się z wyższą oceną lokalnego zapotrzebowania na nietypowe formy zatrudnienia i korzyści z zadaniowego trybu pracy, lub formy agencyjnej. Ten model oceniano jako bardziej skuteczny w powiatach, gdzie w PUP byli pracownicy oddelegowani wyłącznie do pracy z niepełnosprawnymi.

W badaniu zwrócono się także o wskazanie takich odgórnych działań, które mogłyby pomóc w pracy urzędów i podnieść poziom aktywizacji młodych osób niepełnosprawnych. Na to pytanie ponad połowa pracowników urzędów albo nie odpowiedziała, albo nie widziała potrzeby zmiany uwarunkowań prawnych i instytucjonalnych (łącznie 56,5%). Wśród propozycji dominowały różne formy wsparcia dla pracodawców i skierowania większych środków i zasobów kadrowych do PUP (tabela 28). W ankietach częste były stwierdzenia o braku potrzeby takich zmian:

Modyfikacja istniejących narzędzi nie jest konieczna, gdyż nasze programy zgodnie z wcześniej wspomnianą ustawą są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jedynym ograniczeniem jest stopień niepełnosprawności, naszym zdaniem działania podejmowane przez PUP są wystarczające, czy istniejące narzędzia odpowiadają potrzebom naszego rynku pracy.

Zostaw komentarz