Wolontariat

Osoby niepełnosprawne mogą skoncentrować swoją aktywność pracując jako wolontariusze. Zdobyte w ten sposób doświadczenia w niektórych przypadkach stają się początkiem zawodowej kariery. Poprzez wolontariat nabywają określonych umiejętności, co może pomóc im w przyszłym poszukiwaniu pracy. Nierzadko, wolontariusz doceniony w swoim działaniu, będzie mógł kontynuować zatrudnienie już jako pracownik.

Status wolontariusza został uregulowany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie91. Wolontariusz to osoba wykonująca ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczenia na zasadach określonych w powyższej ustawie. Wolontariusz powinien mieć pełną zdolność do czynności prawnych, posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń – jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów. Aby osoba niepełnoletnia mogła zostać wolontariuszem, powinna uzyskać na to zgodę swoich przedstawicieli prawnych (na przykład rodziców).

Strony (instytucja oraz wolontariusz) mają obowiązek zawrzeć ze sobą umowę (tak zwane porozumienie), zawierającą określenie zakresu, sposobu i czasu świadczenia pracy, a także postanowienie o możliwości jej rozwiązania. Mają możliwość wprowadzenia również innych postanowień, ponieważ poza obligatoryjnymi elementami, ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje swobodę w kształtowaniu stosunku prawnego. Porozumienie może być zawarte w dowolnej formie, jednak gdy świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez ponad 30 dni powinno być sporządzone na piśmie. Podmiotami, na rzecz których wolontariusz może wykonywać świadczenie pracy, są: organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność z zakresu pożytku publicznego, organy administracji publicznej (z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej), jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej), organiza-

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego…, op.cit. cje międzynarodowe, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych nie stanowią inaczej, a świadczenia na rzecz takich organizacji przez wolontariuszy wykonywane są na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązki zarówno wolontariusza, jak i korzystającego z jego pracy zostały dokładnie określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (artykuły 45-48). Konstrukcja porozumienia wolontariusza z korzystającym przypomina umowę o pracę (ma z nią wiele cech wspólnych): świadczenia wolontariuszy na rzecz korzystających nie mają charakteru jednorazowego, lecz cechuje je ciągłość właściwa stosunkowi zatrudnienia9. Jednak mimo tego, że w zakresie najważniejszych obowiązków spoczywających na korzystającym ustawa odsyła do konkretnych regulacji dotyczących pracowników nie można tego traktować jako przesłanką uznania, że wolontariusz to zatrudniony”.

Podstawową cechą odróżniającą wolontariusza od pracownika, jest dobrowolne wykonywanie przez niego świadczenia na rzecz korzystającego (nie dla zysku). Wolontariat dla młodej osoby niepełnosprawnej jest ogromną szansą na nabycie zawodowej praktyki. W grę wchodzi nie tylko samo znalezienie zatrudnienia, ale także nauka funkcjonowania w środowisku pracy oraz nabywanie umiejętności współpracy z innymi pracownikami. Dzięki temu osoba niepełnosprawna nawiązuje nowe kontakty, co może pomóc w przyszłym poszukiwaniu pracy. Z drugiej strony podmiot, na rzecz którego świadczy pracę także odnosi korzyści, ponieważ wolontariusz wykonuje różnego rodzaju świadczenia bez wynagrodzenia.

Zostaw komentarz