Uwarunkowania instytucjonalne działania Powiatowych Urzędów Pracy

W uwarunkowaniach działania pracowników urzędów pracy należy zwrócić na dwie determinanty instytucjonalne: umiejscowienie problemu w strukturze zadań urzędów pracy i na specyfikę pracy z bezrobotnymi niepełnosprawnymi. Niepełnosprawni, a szczególnie młodzież, stanowią małą część klientów urzędów pracy, jednocześnie praca z tą grupą stwarza znacznie większe trudności urzędom niż z pozostałymi bezrobotnymi.

Postawy pracowników urzędów wobec problematyki zatrudnienia niepełnosprawnych wynikają z udziału młodych osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych. Całościowa ocena jest trudna, niemniej można pokazać te relacje na przykładzie tych powiatów, które zamiast ogólnej liczby niepełnosprawnych podały liczbę zarejestrowanych młodych niepełnosprawnych. Odpowiednie zestawienie (tabela 11) pokazuje znaczącą dysproporcję między ogólną wielkością bezrobocia15 a liczbą zarejestrowanej młodzieży niepełnosprawnej w urzędach. Niekiedy podkreślały to nadesłane uwagi do ankiety (Niski procent osób niepełnosprawnych – 1,48% w stosunku do zarejestrowanych bezrobotnych w tutejszym urzędzie pracy (powiat Zambrów)). Podobne dane przynoszą badania monograficzne powiatów. W Skierniewicach i w powiecie skierniewickim niepełnosprawni stanowili 8,6% ogółu zarejestrowanych, a w Ełku – 5,1%. Młodzi niepełnosprawni stanowią w tym jeszcze mniejszy odsetek. Liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Piszu w wieku 18-29 lat wynosiła 30 osób. W PUP w Żarach stanowili oni 1,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

Uwarunkowania instytucjonalne działania Powiatowych Urzędów Pracy cz. II

W pracy z młodymi osobami niepełnosprawnymi znaczącą trudność stwarza brak dla nich ofert pracy. 26,6% powiatów nie miało żadnej oferty pracy dla niepełnosprawnego pod koniec 2004 roku. Zdarzają się one głównie w powiatach grodzkich, a średnia dla powiatu ziemskiego wynosi trzy oferty. Często są to zapotrzebowania z Zakładów Pracy Chronionej. Z tego powodu praca z pracodawcami, zarówno otwartego, jak i chronionego rynku pracy, polega często na nakłanianiu do zatrudnienia niepełnosprawnego (w około 80% przypadków).

W ocenach poziomu wiedzy różnych grup i instytucji widoczna jest sytuacja deficytu informacyjnego. W przypadku pracodawców i samych niepełnosprawnych liczba ocen negatywnych ich poziomu wiedzy niewiele odbiega od liczby ocen pozytywnych (tabela 12). Ta sytuacja powoduje, że znacząca część informacji nie dociera do zainteresowanych, a na urzędnika, zajmującego się danymi kwestiami, spadają konsekwencje pracy z interesantami nie znającymi odpowiednich przepisów lub programów.

Uwarunkowania instytucjonalne wpływają wyraźnie na ocenę poziomu informacji i gotowość odgrywania bardziej aktywnej roli w aktywizacji zawodowej młodych niepełnosprawnych (tabele 13 i 14). W przypadku oceny poinformowania niepełnosprawnych i pracowników PUP widoczna jest tendencja do bardziej optymistycznej oceny poziomu wiedzy o kwestiach związanych z zatrudnieniem w powiatach, gdzie tematyka ta była mniej uwzględniana w działalności urzędu (tabela 13).

Większa gotowość włączenia się w aktywizację z wykorzystaniem elastycznych form pracy pojawia się w powiatach, gdzie w strukturach urzędu utworzono specjalne stanowiska do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Najwyższą popularnością model przekazania tych zadań do organizacji pozarządowych lub zostawienia ich samym zainteresowanym cieszył się w powiatach, w których te obowiązki pracownicy dzielili z innymi zadaniami (tabela 14).

Zostaw komentarz