Umowa o dzieło i umowa agencyjna

W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (artykuł 627 KC). Jest to umowa rezultatu materialnego lub niematerialnego, stanowiącego efekt świadczonej pracy i odpowiadającego osobistym potrzebom osoby zamawiającej, czyli podmiotu zatrudniającego43.

Nie została określona obowiązkowa forma danej umowy, co oznacza, że pozostawiono to dobrowolności stron. Może być ona zawarta zarówno z osobą fizyczną, jak i prawną. Natomiast wynagrodzenie za dzieło stanowi konieczny element umowy. Dane dzieło nie musi być wykonane przez przyjmującego zamówienie, najważniejsze jest to, aby został osiągnięty rezultat.

Umowa o dzieło jest korzystna dla zamawiającego. Zostaje on zwolniony z obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy, natomiast wynagrodzenie wypłacane jest z tytułu osiągnięcia umówionego rezultatu (nie za samo działanie). Poza tym umowa nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia społecznego (chyba, że jest świadczona na rzecz własnego pracodawcy). Cechą charakterystyczną jest także brak podporządkowania przyjmującego zamówienie. Jednak zamawiający może udzielać wskazań co do tego, jak oczekiwane dzieło ma być wykonane44.

Przez umowę agencyjną przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, do stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu (artykuł 758 KC). W tym wypadku można mówić o agencie pośredniku lub o przedstawicielu (istnieje także możliwość połączenia obu tych obowiązków)45. Agentem może być, poza osobą fizyczną, również osoba prawna (osoba organizacyjna niepo- siadająca osobowości prawnej). Dozwolone jest zawarcie umowy w formie ustnej, natomiast na żądanie jednej ze stron, druga ma obowiązek potwierdzić ją na piśmie. Niezbędnym elementem umowy jest wynagrodzenie, które zazwyczaj stanowi prowizja, uzależniona od liczby lub wartości zawartych umów (artykuł 7581 KC). W Kodeksie Cywilnym określono także bardzo szczegółowo sytuacje, które wymagają ustawowej ochrony wynagrodzenia agenta (artykuł 761-1617 KC). Praca agenta może być wykonywana w ramach samozatrudnienia.

Zostaw komentarz