Telepraca

Telepraca (ang. telecommuting, teleworking) jest bardzo korzystną formą zatrudnienia między innymi dla osób niepełnosprawnych, dla których wyjście z domu i poszukiwanie pracy wiąże się z nadmiernymi kosztami (na przykład trudne do pokonania bariery architektoniczne). Poza tym przy wyborze pracownika mniejsze znaczenie odgrywa niesprawność (na przykład ruchowa), co ogranicza w pewnym stopniu dyskryminację.

Nie ma jednoznacznej definicji tej formy zatrudnienia (obecnie trwają dopiero przygotowania rządowego projektu ustawy o telepracy)24. Występują jednak charakterystyczne elementy, które ją wyznaczają: pracownik wykonuje pracę na rzecz pracodawcy na odległość z dala od siedziby pracodawcy (w domu, czy też w innym miejscu), za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (telefonu, faksu) i komputera. Dana forma zatrudnienia wykorzystywana jest najczęściej do sporządzania raportów, tworzenia baz danych, działalności marketingowej, sprzedaży, tłumaczeń, przeprowadzania ankiet.

Telepracę można podzielić na trzy grupy25. W przypadku pierwszej – tak zwanych home-based teleworking, większość pracy wykonywana jest w domu lub poza siedzibą firmy przez pracownika komunikującego się za pomocą komputera i innych form technologicznych. Druga grupa – ad hoc teleworking, obejmuje zajęcia poza zakładem pracy (sporadyczne, w określonych przypadkach), uzupełniające pracę wykonywaną w biurze (która jest główną formą zatrudnienia). Natomiast trzecia grupa – nomadic teleworking, dotyczy ludzi pracujących w terenie, posługujących się technologią informacyjną w pracy, na przykład akwizycją towarów i usług, serwisem technicznym.

W niektórych opracowaniach wyróżniana jest także telepraca jako praca świadczona poza firmą i poza domem, jednak w określonym stałym miejscu (specjalnie do tego przygotowanym) w postaci: telecentrum, telechatki, tele- wioski26.

Telepraca może mieć zarówno charakter pracowniczy, jak i może być realizowana za pomocą niepracowniczych form zatrudnienia. W przypadku gdy telepraca występuje w postaci zatrudnienia pracowniczego, przyjmuje formę umowy o pracę. Daje ona pracownikowi korzystny status prawny (ochrona socjalna), natomiast pracodawcy umożliwia zwiększoną kontrolę nad jego pracą. Decydując się na wybór telepracy jako formy zatrudnienia, należy pamiętać o właściwym ukształtowaniu treści stosunku pracy. Podstawowe znaczenie mają tu dwa elementy: miejsce i czas pracy27. Ważne jest, aby praca była wykonywana poza zakładem pracy (w domu lub innym miejscu wybranym przez pracownika). Jeżeli chodzi o czas pracy, to najbardziej odpowiednim rozwiązaniem jest zadaniowy czas pracy (artykuł 140 KP), stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy, jej organizacją albo miejscem wykonywania.

Zostaw komentarz