Status młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Wybór przyczyn braku aktywności młodych osób niepełnosprawnych mało różnicował badane powiaty. Panuje tu duża zgodność. Jednym z nielicznych wyjątków była kwestia dojazdów do pracy. Na tę przyczynę wskazało 44,4% powiatów ziemskich i tylko 29,2% powiatów grodzkich3. Poziom wykształcenia i wiedza o organizacjach pozarządowych działających na rzecz

Powiaty grodzkie stanowią duże miasta, które posiadają równoczesny status gminy i powiatu. osób niepełnosprawnych była gorzej oceniana w powiatach ziemskich. Natomiast znajomość prawa pracy oceniano lepiej w tych drugich. Na opinie o przyczyny niskiej zawodowej aktywności wpływała także znajomość środowiska osób niepełnosprawnych. Obawy przed utratą świadczeń rentowych podkreślano częściej w tych powiatach, w których problematyką osób niepełnosprawnych zajmowali się specjalnie wydelegowani pracownicy.

Wyniki ankiety wskazują, że zarówno aspekt społeczny, jak i fachowy przygotowania do pracy, są oceniane jako niedostateczne u młodych osób niepełnosprawnych. Pozostają one także we wzajemnym związku. Brak kwalifikacji obniża szansę znalezienia pracy. W takich warunkach umiejętności społeczne mało pomagają, a poszukiwania pracy często zamiast do sukcesu, prowadzą do zniechęcenia.

Kluczową sprawą określająca status młodych osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest brak odpowiednich kwalifikacji, co w sposób bezpośredni i pośredni wpływa na inne czynniki determinujące ich sytuację. Niskie wykształcenie obniża zainteresowanie ich zatrudnieniem u pracodawców. Brak ofert pracy wprawdzie jest związany z ogólną sytuacjąna rynku pracy, ale jest także konsekwencją utrwalonych przekonań o ich kwalifikacjach u tych, którzy takie zapotrzebowania zwykle zgłaszają.

Zostaw komentarz