Spółdzielnie socjalne

Spółdzielnie socjalne są specyficznym rodzajem spółdzielni, których celem jest aktywizacja osób marginalizowanych społecznie, w tym między innymi osób niepełnosprawnych. Mogą oni liczyć na wsparcie i specyficzne uprawnienia w prowadzeniu tego rodzaju działalności. Cechą spółdzielni jest stworzenie możliwości wspólnej pracy członków, co oprócz ułatwienia powrotu do samodzielnego świadczenia pracy, służy tworzeniu więzi międzyludzkich i reintegracji społecznej, możliwej przez naukę wspólnego podejmowania decyzji, opartego na wzajemnym zaufaniu i współpracy.

Zagadnienia związane z daną formą aktywizacji zawarte są w ustawie o spółdzielniach socjalnych. Do spółdzielni socjalnych stosuje się ogólną definicję zamieszczoną w Prawie Spółdzielczym84.

Spółdzielnię socjalną mogą założyć wyłącznie określone kategorie osób: bezrobotni (zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), osoby marginalizowane społecznie (wymienione w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) i osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Do założenia spółdzielni socjalnej potrzeba co najmniej pięć osób, ale nie więcej niż 50. Praca w niej powinna opierać się na bliskich relacjach członków (dlatego ich liczba nie może być zbyt duża). Członkowie-założyciele mają obowiązek uchwalenia statutu, wybrania organów oraz zarejestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rejestracja jest bezpłatna. Poza nazwą spółdzielnia powinna mieć oznaczenie „Spółdzielnia Socjalna”.

Członkowie spółdzielni na rozpoczęcie działalności mogą uzyskać środki z Funduszu Pracy, które w imieniu starosty są wypłacane przez Powiatowy Urząd Pracy (w ustawowo określonej wysokości).

Spółdzielnia socjalna może skorzystać ze specjalnych uprawnień: zwolnienia dochodów wydatkowanych w roku podatkowym na społeczną i zawodową reintegrację członków z podatku dochodowego85, możliwości uczestnictwa w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych86, korzystania ze świadczenia pracy przez wolontariuszy, oraz prowadzenia odpłatnej działalności statutowej87. Za pewną niedogodność można uznać jedynie to, że spółdzielnia musi prowadzić pełną księgowość i podlega ograniczeniom w dysponowaniu nadwyżką bilansową.

Regulacja dotycząca spółdzielni socjalnych została ukształtowana w taki sposób, aby ułatwiać grupom społecznie marginalizowanym podjęcie działania pozwalającego na samodzielne utworzenie miejsca pracy. Pośrednio wpływa ona także na integrację międzyludzką, inicjując tworzenie więzi społecznych.

Zostaw komentarz