Skuteczność szkoleń ściśle zawodowych

Drugi model to wysoka ocena skuteczności szkoleń ściśle zawodowych, staży oraz działań pośrednictwa pracy. Towarzyszy temu wyższa ocena umiejętności zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych, wyższa ocenia poziomu ich poinformowania, postrzeganie u nich większej gotowości do pracy i podnoszenia kwalifikacji, a rzadziej przypisywanie im roszczeniowej postawy. Wyżej szacowano ich szanse zatrudnienia pod warunkiem zdobycia średniego i wyższego wykształcenia lub wykształcenia zawodowego. Więcej widziano szans zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych ze stopniem lekkim i umiarkowanym lub niewidoczną wyraźnie niepełnosprawnością. Jako korzystne dla niepełnosprawnych formy pracy częściej zaznaczano pracownicze formy zatrudnienia, ewentualnie w niepełnym lub ruchomym czasie pracy i umowę o dzieło. One też były wskazywane jako skuteczne formy aktywizacji. Z większym optymizmem postrzegano szanse rozwoju elastycznych form pracy. W tym modelu wystąpiła szersza współpraca instytucjonalna. Grupa powiatów, w których wyżej cenione są te właśnie narzędzia, bardziej rozbudowuje współpracę z partnerami z otwartego rynku pracy, szkolnictwem średnim i zawodowym, organizacjami pozarządowymi, gminami, ośrodkami pomocy społecznej. Z tym modelem aktywizacji jest związane przekonanie, że powinno się więcej osób niepełnosprawnych kierować na otwarty rynek pracy.

Natomiast wysoka ocena dla dwóch pozostałych grup narzędzi mniej była związana z preferowanym modelem rynku pracy niepełnosprawnych i z wizerunkiem typowego niepełnosprawnego, a bardziej z charakterem powiatu i lokalnego rynku pracy. Ta grupa działań, które można określić jako nietypowe formy pośrednictwa, jest wyżej oceniana pod względem skuteczności w powiatach grodzkich, silniej zurbanizowanych, nierolniczych i z wyższym odsetkiem zatrudnienia w usługach rynkowych. Wiąże się z wyższą oceną szans rozwoju elastycznych form zatrudnienia. Częściej uznaje się za bardziej korzystną dla niepełnosprawnych pracę na wezwanie lub pracę grupowy. Z tym modelem jest związana częstsza współpraca ze szkołami wyższymi.

Zostaw komentarz