Rodzaje badań socjologicznych – ciąg dalszy

Przedstawiona publikacja zawiera analizę stanu prawa, dwa raporty z badań instytucji oraz przykłady dobrych rozwiązań i dobrych praktyk w środowiskach lokalnych”. Ekspertyza prawna przygotowana przez Urszulę Kołtan – Elastyczne zatrudnienie i wspieranie aktywności zawodowej młodych osób niepełnosprawnych – przedstawia elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy w polskiej doktrynie prawa. Omawia także różne formy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy kierowane do pracodawców i do osób niepełnosprawnych.

Pierwszy raport to wyniki badania przeprowadzonego wśród pracowników Powiatowych Urzędów Pracy: Nietypowe formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych – analiza rynku ofert pracy i roli Powiatowych Urzędów Pracy opracowany przez Jerzego Bartkowskiego i Ewę Giermanowską. Na Powiatowe Urzędy Pracy zostały nałożone zadania publiczne dotyczące aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych regulują dwa podstawowe akty prawne: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyn i ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna, poszukująca zatrudnienia po zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy może uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy. Status bezrobotnego uzyskuje osoba niepełnosprawna, która jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy i nie nabyła prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej lub zasiłku stałego. Status poszukującego pracy ma osoba niepełnosprawna, która pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek stały, rentę socjalną czy rentę rodzinną. Wspomniane ustawy nakładają na Powiatowe Urzędy Pracy zadania wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy, między innymi, takie jak: pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, szkolenia i przekwalifikowania, doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne.

Zostaw komentarz