Rodzaj niepełnosprawności a możliwość zatrudnienia

W powiatach grodzkich w stosunku do powiatów ziemskich nieco lepiej oceniano szanse znalezienia zatrudnienia dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 51,6% i 37,9%) i dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 69,4% i 57,9%).

Najmniejsze szanse na zatrudnienie młodych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności deklarowali pracownicy z powiatów o wysokiej – 97,3% i średniej stopie bezrobocia – 95,6% (stopa bezrobocia poniżej 17% – 91,6%) i z Galicji – 97,5% oraz Ziem Zachodnich i Północnych – 96,9%. Biorąc pod uwagę województwa to w ośmiu nikt z pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, w wypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, nie wybrał kategorii duże lub raczej duże. Dotyczyło to województw: lubelskiego, lubuskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.

Ważnym kryterium określającym szanse na znalezienie zatrudnienia był także rodzaj niepełnosprawności. W wypadku kilku rodzajów schorzeń i upośledzeń pracownicy PUP byli zgodni, wskazując, że są one na ich terenie praktycznie niemożliwe (odpowiedzi: raczej małe lub małe): upośledzenie umysłowe (97,9%), choroby psychiczne (97,6%), epilepsja (93,2%), choroby narządu wzroku (91,4%), zaburzenia głosu, mowy, choroby słuchu (88,2%) (tabela 7). W wypadku pozostałych opinie pracowników PUP były bardziej zróżnicowane. Ponad połowa pracowników urzędów pracy określiła szanse na znalezienie zatrudnienia na terenie powiatu jako duże lub raczej duże przez młode osoby niepełnosprawne z takimi schorzeniami, jak: choroby układu pokarmowego (61,8%), choroby układu moczowo-płciowego (54,1%), choroby układu oddechowego i układu krążenia (51,4%). Około jednej piątej pracowników PUP wskazało na duże lub raczej duże szanse na pracę na ich terenie w wypadku takich schorzeń, jak: uszkodzenia narządu ruchu (30,2%), choroby neurologiczne (25,1%).

W powiatach grodzkich w stosunku do powiatów ziemskich pracownicy urzędów pracy nieco częściej wskazywali na szanse znalezienia zatrudnienia dla młodych osób niepełnosprawnych z takimi schorzeniami, jak: uszkodzenie narządu ruchu (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 39,7% i 28,0%), choroby układu oddechowego i układu krążenia (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 60,4% i 50,0%), choroby układu pokarmowego (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 75,8% i 59,6%), choroby układu moczowo-płciowego (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 66,2% i 51,7%).

Zostaw komentarz