Regulacje aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych regulują w Polsce dwa podstawowe akty prawne: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych25 i ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy26. Istnieje także wiele innych aktów prawnych, w których są poruszane kwestie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W badaniu interesowały nas opinie pracowników PUP na temat obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących tworzenia, przystosowania miejsc pracy lub szkolenia, które z nich stanowią utrudnienie lub przeszkodę w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W tym celu zadaliśmy pytanie otwarte: Czy są takie istniejące regulacje prawne dotyczące tworzenia, przystosowania miejsc pracy, szkolenia, które stanowią przeszkodą lub utrudnienie w aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych?

Ponad 80% pracowników urzędów pracy odpowiadających na ankietę wskazała na takie kwestie. Dotyczyły one pracodawców, działalności urzędów pracy, uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. W odniesieniu do rozwiązań skierowanych do pracodawców wskazywano przede wszystkim na likwidację dopłat dla pracodawców na tworzenie miejsc pracy. Nowe przepisy o przystosowaniu stanowisk pracy uznawano za niekorzystne, nie rekompensujące poprzednich rozwiązań27.

Nie ma przepisów w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczących nowo tworzonych miejsc pracy, sfinansowania zakupu sprzętu na to stanowisko (45)28.

Zostaw komentarz