Regulacje aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych cz. III

Artykuł 40 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: na szkolenie może być skierowana osoba (między innymi niepełnosprawna) jeżeli uprawdopodobni, że szkolenie to zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy lub podjęcie działalności gospodarczej – wprowadza to znaczne ograniczenia do kierowania osób niepełnosprawnych na szkolenia indywidualne (68).

Osoby bezrobotne niepełnosprawne chcące się przekwalifikować lub podnieść kwalifikacje zawodowe nie powinny dostarczać uprawdopodobnienia zatrudnienia (335). Pracownicy urzędów pracy jako przeszkodę w zatrudnieniu wskazywali także na przepisy ograniczające czas pracy osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoby te obawiały się podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy ze względu na ryzyko związane z utratą świadczeń.

Osoby niepełnosprawne z umiarkowanym czy znacznym stopniem niepełnosprawności pobierające rentę socjalną nie mogą podejmować pracy w pełnym wymiarze czasu bez utraty prawa do świadczenia (305).

Inną przeszkodą w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych wskazywaną przez pracowników PUP były zbyt małe ulgi dla pracodawców związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Nie każdego niepełnosprawnego można zatrudnić, bo ma nie taki stopień niepełnosprawności, a przecież najwięcej jest osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (153). Pomoc przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne w porównaniu z pomocą dla przedsiębiorców tworzących zatrudnienie dla bezrobotnych jest zwiększona w stopniu na tyle znikomym, że zainteresowanie wsparciem na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w lekkim stopniu niepełnosprawności, jest bardzo małe (219). Pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby z III grupy (stopień lekki), ze względu na zbyt niskie dofinansowanie ze środków PFRON (26).

Zostaw komentarz