Regulacje aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych cz. II

Przepisy o przystosowaniu miejsc pracy są barierą dla pracodawców chcących zatrudnić osoby niepełnosprawne. Wcześniejsze przepisy o tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych były o wiele korzystniejsze (240).

Generalnie brak przepisów dających możliwość refundowania kosztów utworzenia miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej. Refundacja kosztów przystosowania miejsca pracy zapisana w ustawie spotyka się z niewielkim zainteresowaniem (322).

Krytykowany był zróżnicowany status osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy, w zakresie dostępu do różnych usług i instrumentów rynku pracy. Osoby niepełnosprawne mające status poszukujących pracy miały do nich ograniczony dostęp29.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ogranicza możliwości osób niepełnosprawnych ze statusem poszukującego pracy do pełnej aktywizacji zawodowej (dotacje, szkolenia) (261).

Brak możliwości kierowania osób poszukujących pracy nie pozostających w pracy na staż, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne (199). Zgodnie z artykułem 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 rokui0 (bezrobotnym nie może być osoba, która nabyła prawo do renty inwalidzkiej, w związku z tym taka osoba nie może być skierowana do pracy subsydiowanej, nie może skorzystać ze szkoleń z wyjątkiem sytuacji, kiedy środki finansowe na szkolenie zostałyby przekazane przez PFRON (39). Innym krytykowanym elementem wspomnianej ustawy była konieczność uprawdopodobnienia zatrudnienia po szkoleniu przez osobę skierowaną na nie przez urząd pracy.

Zostaw komentarz