Przygotowanie zawodowe i zatrudnienie młodzieży niepełnosprawnej

Ponadto w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osoby bezrobotne w wieku do 25 lat i osoby bezrobotne niepełnosprawne zostały zaliczone do kategorii osób: będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W stosunku do tej grupy osób urzędy pracy zostały zobligowane do podejmowania dodatkowych działań aktywizujących. W ciągu sześciu miesięcy od dnia rejestracji Powiatowy Urząd Pracy powinien osobie będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Przedstawiony raport omawia przygotowanie zawodowe i rynek pracy młodych osób niepełnosprawnych, w ocenie pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Ukazuje stan obecny i preferencje dotyczące jego rozwoju, także w kontekście nietypowych form zatrudnienia (Ewa Giermanowska). Szeroko omawianą kwestią jest działalność Powiatowych Urzędów Pracy na rzecz aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych, uwzględniającą specyfiki lokalnego rynku pracy i model organizacyjny Powiatowych Urzędów Pracy (Jerzy Bartkowski).

Drugi raport Przygotowanie zawodowe i zatrudnienie młodzieży niepełnosprawnej powstał w oparciu o badania monograficzne w 16 powiatach. Na podstawie ankiet przysłanych przez pracowników Powiatowych Urzędów Pracy wybraliśmy powiaty, w których podejmowane są inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Monografie lokalne zostały przygotowane w oparciu o wywiady przeprowadzone z przedstawicielami instytucji, między innymi władz administracji samorządowej, szkolnictwa, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, firm z chronionego i otwartego rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz analizy dokumentów. Opracowania napisane przez Jerzego Bartkowskiego, Barbarę Gąciarz i Ewę Giermanowską zawierają syntetyczne ujęcie problemów związanych z przygotowaniem zawodowym, aktywizacją zawodową i zatrudnieniem młodych osób niepełnosprawnych. Dotyczą: współpracy instytucjonalnej w zakresie przygotowania zawodowego i aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych (Barbara Gąciarz), problemu stygmatyzacji i odrzucenia w systemie szkolnym osób niepełnosprawnych (Jerzy Bartkowski), zatrudnienia na chronionym i otwartym rynku pracy oraz upowszechnienia nietypowych form zatrudnienia (Ewa Giermanowska). W zakończeniu raportu znajdują się wnioski i rekomendacje z badań instytucji lokalnych.

Zostaw komentarz