Przygotowanie zawodowe i zatrudnienie młodzieży niepełnosprawnej

Celem zaplanowanych monografii terenowych była odpowiedź na pytania: jak wygląda współpraca różnych instytucji na terenie powiatu w zakresie przygotowania zawodowego i aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej oraz jakie rozwiązania przynoszą najlepsze efekty. Staraliśmy się także sprawdzić, na ile rozwiązania w zakresie upowszechnienia nietypowych form zatrudnienia dla młodzieży niepełnosprawnej mogą być zaakceptowane przez środowiska lokalne: pracodawców, służby zatrudnienia, przedstawicieli szkolnictwa, jednostek samorządu, organizacji pozarządowych. Odpowiedzi na postawione pytania badawcze miały nas doprowadzić do udzielenia odpowiedzi na pytanie o zaawansowanie procesu instytucjonalizacji problematyki przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej w ramach praktyk różnych instytucji na szczeblu powiatu.

Wybór monografii terenowej jako metody badawczej wynikał z możliwości korzystania z wielu źródeł informacji w ramach prowadzenia tego typu analiz. Badanie tak specyficznego procesu, jak instytucjonalizacja sposobu zatrudniania młodzieży niepełnosprawnej nie może się dokonać w oparciu o zastosowanie jednej metody badawczej czy też ograniczonego instrumentarium zbierania danych. Proces ten wymaga poznawania go z punktu widzenia wielu różnych jego aspektów. Dla uzyskania adekwatnej wiedzy o jego przebiegu i rezultatach niezbędne jest zebranie różnorodnego materiału źródłowego, roz maitego typu relacji o zdarzeniach oraz opinii o ich znaczeniu. Najważniejsze w tym procesie badawczym jest docieranie do konkretnych faktów, które odzwierciedlają społeczne prawidłowości, ujawniają wzory myślenia i działania określające rezultaty zachowań zbiorowych i indywidualnych aktorów społecznych.

Przygotowanie zawodowe i zatrudnienie młodzieży niepełnosprawnej cz. II

Sporządzenie i wykorzystanie wspomnianych monografii umożliwia zrozumienie sensu określonego działania i jego wpływu na różne aspekty funkcjonowania społeczności w jakiej ono zachodzi. Pozwala to na charakterystyką badanych zjawisk w kategoriach jakościowych a nie ilościowych, przez ich sens i funkcje a nie parametry określające ich wielkość, natężenie, frekwencje i z perspektywy tendencji działań społecznych, które utrwalają, a nie z perspektywy bieżących przejawów. Chodzi o odtworzenie struktur determinujących sposób postępowania aktorów społecznych, a także tego, jakie faktyczne rezultaty przynoszą działania ludzi i struktur organizacyjnych. Podejście tego typu przynosi obiecujące rezultaty w badaniach funkcjonowania różnego typu instytucji. Zgromadzony w trakcie tworzenia monografii zasób informacji i danych jest umieszczony w kontekście stosunków pomiędzy aktorami społecznymi i interpretowany z perspektywy ich znaczenia i rezultatów, które powstają w wyniku interpretacji społecznych. Uzyskane w ten sposób modele sytuacji społecznych pozwolą trafniej zinterpretować sposób funkcjonowania badanych zbiorowości lokalnych i ich władz publicznych.

Do badań zostały wytypowane powiaty, które przejawiały inicjatywy w zakresie przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej. Wybór powiatów był dokonany na podstawie ankiety pocztowej wypełnianej przez pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, która zawierała wiele informacji o współpracy lokalnej w tym zakresie. Szukaliśmy najlepszych rozwiązań, ale staraliśmy się także zróżnicować powiaty ze względu na takie cechy, jak: wielkość powiatu, stopień zurbanizowania, strukturę utrzymania ludności, region, typ powiatu1. Do badań wybraliśmy powiaty wiejskie, miejsko-wiejskie, miasta na prawach powiatu i metropolie. Nasz wybór nie oznacza, że wszystkie badane przez nas powiaty, to te, które stanowią wzór w zakresie najlepszych praktyk. Analizowaliśmy powiaty, które odniosły pewne sukcesy, ale i takie, w których potencjał nie został wykorzystany. Zakładaliśmy, że zróżnicowanie typów powiatów pozwoli nam lepiej uchwycić specyfiki instytucjonalne, uwarunkowania sukcesów i porażek na poziomie lokalnym i regionalnym.

Przygotowanie zawodowe i zatrudnienie młodzieży niepełnosprawnej cz. III

Badania terenowe były realizowane od lipca do listopada 2006 roku w następujących powiatach: ełckim, inowrocławskim, kraśnickim, limanowskim, ostrowskim, skarżyskim, sokolskim, stargardzkim, strzyżowskim, złotoryjskim, żarskim i w miastach na prawach powiatu: Gdyni, Poznaniu, Rudzie Śląskiej, Wrocławiu, Skierniewicach.

W celu odpowiedzi na postawione pytania badawcze zostało wykonanych 16 studiów przypadków. Ankieterzy-badacze w każdym z 16 powiatów zbierali materiały zastane dotyczące badanej problematyki i przeprowadzili minimum 20 wywiadów z przedstawicielami lokalnych instytucji. Na podstawie analizy danych i badań terenowych opracowali monografie dla każdego powiatu2.

Analiza danych zastanych dla każdego powiatu sporządzona była w oparciu o dostępne materiały, takie jak:

– dane statystyczne dotyczące edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kategorię młodzieży (18-29 lat):

– wyniki badań dotyczące przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej w powiecie z ostatnich pięciu lat:

– strategie rozwiązywania problemów społecznych w powiecie i miejsce w nich problematyki edukacji, przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej:

– programy realizowane na rzecz przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej w ostatnich pięciu latach:

– inne inicjatywy, pomysły na rzecz przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej.

Wywiady swobodne były nastawione na rozeznanie charakteru i zakresu działań instytucji publicznych odpowiadających za edukację, zatrudnienie i politykę społeczną.

Zostaw komentarz