Przeszkody w podjęciu zatrudnienia

Pytanie o największe przeszkody w zatrudnieniu młodych osób niepełnosprawnych w powiecie lub jego najbliższych okolicach składało się z 21 czynników, które sformułowaliśmy na podstawie pilotażu i wyników innych badań24. Pracowników urzędów pracy prosiliśmy o zakreślenie wszystkich tych

Ewaluacja systemu działalności samorządów powiatowych w zakresie ustawowych zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, kierownik projektu: J. Chorążuk. PFRON. 2005. czynników, które uznali za ważne. Uporządkowana lista według częstości otrzymanych wyborów przedstawia się następująco (tabela 10).

Po stronie pracodawców najczęściej wymienianymi przeszkodami w zatrudnieniu młodych osób niepełnosprawnych były: nieprzystosowanie stanowisk pracy, niechęć pracodawców do dodatkowych kłopotów i utrudnień, obawy pracodawców przed dodatkowymi kosztami związanymi z przygotowaniem stanowisk pracy, zapewnienie opieki medycznej, przekonanie o niższej wydajności osób niepełnosprawnych i opinia, że mogą być zatmdniani tylko przy pracach prostych, opory psychologiczne pracodawców. W około połowie powiatów wskazano na takie przyczyny, jak: zbyt małe rozpowszechnienie elastycznych (nietypowych) form zatrudnienia dostosowanych do specyfiki i możliwości osób niepełnosprawnych, zbyt słabe zachęty finansowe dla pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, niewiedza pracodawców o istniejących przepisach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Tylko w co szóstym powiecie wymieniono obawy firm przed reakcjami innych pracowników lub klientów.

Zostaw komentarz