Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników

Osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Wielu pracodawców rezygnuje z wyboru tej kategorii pracowników, obawiając się nadmiernych obciążeń finansowych i kosztów wynikających z ich stanu zdrowia (przystosowanie stanowiska pracy, zwiększona absencja chorobowa, mniejsza wydajność). Aby przeciwdziałać tej niekorzystnej tendencji w większości krajów tworzone są koncepcje mające na celu stworzenie wielowątkowego systemu bodźców, wspierających, czy wręcz inicjujących działania zmierzające do wykonywania zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych59.

Poprzez tworzenie systemu zachęt dla pracodawców działania te zmierzają do odgórnego narzucenia określonych regulacji preferujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Dzięki ich zastosowaniu i przy wykorzystaniu możliwości niepełnosprawnych pracowników, pracodawcy mogą zwiększyć swoją wydajność produkcyjną, a także w niektórych przypadkach obniżyć ponoszone koszty.

W polskim systemie prawnym podstawowym aktem regulującym powyższe zagadnienie jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych60 (wraz z aktami wykonawczymi). W celu stymulowania określonej działalności pracodawców wprowadza ona w stosunku do nich zarówno określone sankcje (przymusowe wpłaty), jak i finansowe premie (w postaci ulg albo zwolnień podatkowych)61. Dzięki niej pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników mogą uzyskać wsparcie w postaci dotacji lub wspomagania zatrudnienia. Zatrudnienie dotowane polega na dotacji pracodawców, rekompensując tym samym część kosztów pracy związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, natomiast zatrudnienie wspomagane związane jest z indywidualnym wsparciem w postaci asystenta lub doradztwa zawodowego62.

Zostaw komentarz