Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników cz. II

Na świecie występują dwie koncepcje wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych: system anty dyskryminacyjny i system skierowany do osób niepełnosprawnych, oparty na kwotach zatrudnienia63. W systemie anty dyskryminacyjnym każdy pracodawca zobowiązany jest dostosować miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej (jeżeli nie będzie wiązać się to z nadmiernymi kosztami).

W systemie kwotowym pojawia się obowiązek zatrudniania określonego odsetka niepełnosprawnych osób. W Polsce obowiązek ten wynika z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych64. Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jeżeli nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącego co najmniej 6%, zobowiązany jest dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wskaźnik ten oznacza przeciętny miesięczny procentowy udział osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, przeliczając na pełny wymiar czasu pracy. Pracodawcy, którzy osiągają taki poziom zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników są zwolnieni z wpłat na PFRON.

W polskim systemie prawnym funkcjonują następujące działania mające na celu wspieranie zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników: dofinansowanie do ich wynagrodzeń65, zwrot podwyższonych kosztów zatrudnienia66, finansowanie części składek na ZUS67, zwrot kosztów przystosowania i tworzenia stanowiska pracy68, dofinansowanie kosztów szkoleń69, zwrot kosztów zatrudnienia asystenta pracownika niepełnosprawnego (zatrudnienie wspomagane)70. Pracodawca ma więc wybór.

Zostaw komentarz