Pracodawca i staż

Natomiast przygotowanie zawodowe w miejscu pracy polega na zdobywaniu nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych przez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy na podstawie programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym. Przy jego ustalaniu powinno uwzględnić się predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe danej osoby (kierowanej do przygotowania zawodowego). Przed jego rozpoczęciem może ona zostać skierowana na badania lekarskie (finansowane ze środków Funduszu Pracy). Zadaniem tej formy jest ułatwienie ponownego zatrudnienia osobom, które utraciły pracę i mają niskie kwalifikacje lub nie odpowiadają one aktualnym potrzebom rynku pracy92. Przygotowanie zawodowe może trwać maksymalnie sześć miesięcy.

Szczegółowe zagadnienia związane ze stażem i przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy93. W obu przypadkach (stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy) nie zostaje nawiązany stosunek pracy. Pracodawca, uzyskując dodatkowego pracownika nie ponosi kosztów jego zatrudnienia, dlatego jest to dla niego bardzo atrakcyjne rozwiązanie. W okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy zamiast wynagrodzenia wypłacane jest stypendium w kwocie zasiłku dla bezrobotnych.

Podmiotem inicjującym staż lub przygotowanie zawodowe jest pracodawca94. Składa on do właściwego starosty wniosek o zawarcie umowy o ich zorganizowanie. Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy kończy się z upływem okresu, na jaki zostały zawarte. Jednak gdy pracodawca nie realizuje warunków wynikających z umowy, starosta ma uprawnienia, aby (na wniosek osoby odbywającej staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy) rozwiązać z pracodawcą umowę (po j ego wysłuchaniu). Starosta może również pozbawić możliwości kontynuowania stażu lub przygotowania zawodowego osobę z nich korzystającą, w przypadku: na przykład nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy, czy też naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy.

Zostaw komentarz