Praca a osoby niepełnosprawne

Nie można jednoznacznie wskazać przyczyn niskiego wskaźnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Przepisy prawne oferują określone możliwości, ale ich wybór uzależniony jest od decyzji stron stosunku prawnego. Swoboda ta uwarunkowana jest jednak wieloma czynnikami, zarówno natury prawnej, jak i psychologicznej (powszechnie funkcjonujących uprzedzeń i stereotypów).

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wielu instrumentów prawnych umożliwiających, czy też ułatwiających im wejście na otwarty rynek pracy. Jednym z nich jest elastyczne zatrudnienie, dzięki któremu mają możliwość dostosowania organizacji pracy do swojego stanu zdrowia. Jest ono szansą dla tych, którzy nie mogą pracować na pełnym etacie (na przykład job-sharing), dojeżdżać do pracy (na przykład telepraca), czy też wykonywać zleconych zadań w wyznaczonym czasie (na przykład zadaniowy czas pracy). Korzystając z danego zatrudnienia, osoby niepełnosprawne nabywają niezbędnego doświadczenia i zwiększają swoje szanse na tradycyjne zatrudnienie w przyszłości. Także pracodawca, stosując elastyczne zatrudnienie, może dostosować produkcję do zmian i koniunktury panującej aktualnie na rynku. Należy jednak mieć na uwadze i negatywne konsekwencje elastycznego zatrudnienia. Istnieje ryzyko, że praca na tej podstawie doprowadzi do braku poczucia stabilizacji zawodowej, niewystarczającej ochrony praw wynikających z zatrudnienia (szczególnie gdy chodzi o umowy cywilnoprawne) oraz zablokuje możliwości rozwoju i awansu (pracodawca rzadziej inwestuje w pracowników tymczasowych lub zatrudnionych na czas określony). Omawianym zagadnieniem zainteresowała się Komisja Europejska, ponieważ już ponad 48% zatrudnionych Europejczyków korzysta z nietypowych form zatrudnienia lub prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą100. Komisarze Unii Europejskiej podkreślają, że elastyczne zatrudnienie może spowodować, że część pracowników wpadnie w pułapkę następujących po sobie krótkoterminowych stanowisk pracy o niskiej jakości oraz nieadekwatnym do warunków życia zabezpieczeniu społecznym101.

Zostaw komentarz