Praca a osoby niepełnosprawne – ciąg dalszy

Elastyczne formy zatrudnienia są jednak alternatywą dla bezrobocia, czy też bierności zawodowej (między innymi osób niepełnosprawnych). Stwarzają one możliwość podjęcia pracy (chociaż przez krótki okres) i zwiększenia swojego dochodu. Dlatego należy w taki sposób kształtować przepisy prawne, aby uwzględniały one zarówno interes pracodawców, jak i potrzeby pracowników.

Pomimo możliwości, jakie niesie ze sobą elastyczne zatrudnienie, wielu pracodawców rezygnuje z zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze względu na nadmierne obciążenia finansowe, jakie związane są z przyjęciem ich do pracy. Jest to między innymi zmniejszona dopuszczalna liczba godzin pracy, dodatkowy urlop, zwolnienia od pracy i mniejsza wydajność psychofizyczna. Aby zmienić dane podejście zbudowano system finansowego wsparcia, na funkcjonowanie którego utworzono odrębny państwowy fundusz (PFRON). Wypłacane z niego środki mają za zadanie pokryć dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem niepełnosprawnych pracowników. Ustawodawca jednak, chcąc zapewnić kontrolę nad ich prawidłowym wydatkowaniem, znacznie utrudnił ubieganie się o ich przyznanie. Dlatego przepisy prawne regulujące omawiane zagadnienie i procedury z tym związane są dość skomplikowane i podlegają częstym nowelizacjom. Z tego powodu znaczna część pracodawców woli dokonywać wpłat do PFRON-u za nie osiąganie ustawowego limitu, niż zatrudniać odpowiednią liczbę niepełnosprawnych pracowników. Jednym z rozwiązań byłoby uproszczenie danego systemu i uczynienie go bardziej dostępnym dla przeciętnego pracodawcy.

Poza elastycznym zatrudnieniem, dającym pewną szansę na podjęcie pracy, osoby niepełnosprawne mogą także korzystać z działań wspierających aktywizację zawodową osób zagrożonych marginalizacją na rynku pracy. Aby zapobiec ich wykluczeniu zawodowemu i społecznemu stworzono system prawny mający w swoim założeniu pomóc w nabywaniu niezbędnego zawodowego doświadczenia, zwiększaniu szansy powrotu na rynek pracy oraz w podjęciu zatrudnienia, na przykład przez jego subsydiowanie (staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne), wspieranie zakładania Spółdzielni Socjalnych, czy też własnej działalności gospodarczej (z wykorzystaniem preferencyjnej pożyczki na jej rozpoczęcie).

Zostaw komentarz