Postulaty osób niepełnosprawnych odnośnie pracy

Brak możliwości finansowania lub dofinansowania kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkoły średniej lub policealnej przez PUP (275). Program Junior ma zbyt słabe zachęty dla pracodawców (198).

Niedoskonałość rozwiązań prawnych i praktyk organizacyjnych stała u podstaw takich postulatów, jak projekt wprowadzenia jednej ustawy i jednej instytucji, która powinna regulować wszystkie kwestie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie. Zgłaszane były wprawdzie sporadycznie przez pracowników urzędów pracy, są one j ednak stale obecne w pracach nad nowymi rozwiązaniami prawnymi31.

Całokształt zagadnień dotyczących niepełnosprawnych w/w zakresie winna regulować jedna ustawa i realizacja całości zagadnień winna być realizowana przez jedną instytucję w powiecie, albo PCPR, albo w urzędzie pracy. Brak spójności przepisów i pełnej odpowiedzialności jednego urzędu za całokształt obsługi osób niepełnosprawnych. Zadania i obowiązki w tym zakresie posiadają różne instytucje rządowe i samorządowe (239).

Skonsolidowanie w jednej instytucji – sieci ogólnopolskiej obsługi administracyjno-prawnej zatrudnienia osób niepełnosprawnych (15). Pracowników urzędów pracy poprosiliśmy także o wymienienie regulacji prawnych lub form zachęt dla pracodawców i osób niepełnosprawnych, których wprowadzenie lub przywrócenie pomogłoby w zwiększeniu aktywizacji na przykład materiały z cyklu konferencji organizowanych przez Senat RP w 2006 roku dotyczących wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych. zawodowej młodych osób niepełnosprawnych. W tym celu zadaliśmy kolejne pytanie otwarte: Czy są takie regulacje prawne lub formy zachęty dla pracodawców i osób niepełnosprawnych, których wprowadzenie lub przywrócenie pomogłoby w zwiększeniu aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych! Najczęściej wymieniane przez pracowników postulaty dotyczyły takich kwestii, jak:

– przywrócenie możliwości finansowania ze środków PFRON kosztów tworzenia stanowisk pracy i częściowej refundacji wynagrodzeń:

– przywrócenie przepisu dotyczącego organizacji stanowiska pracy (obowiązywał do stycznia 2003 roku):

– uproszczenie procedury pozyskiwania środków z PFRON, obecnie obowiązująca postrzegana jest jako bardzo zawiła i długotrwała:

– umożliwienie stosowania instrumentów rynku pracy dla osób poszukujących pracy (obowiązujących w okresie realizacji badania tylko dla osób mających status osoby bezrobotnej):

– większa pomoc dla osób mających lekki stopień niepełnosprawności: prosta i czytelna rekompensata finansowa za zatrudnienie osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, na przykład 200 zł:

– dotacje bezzwrotne na podjęcie działalności gospodarczej (zamiast obecnych pożyczek).

Zostaw komentarz