Pośrednictwo pracy, działalność informacyjna i szkoleniowa

Współpraca z różnymi podmiotami i instytucjami powinna mieć duże znaczenie dla PUP. Jednak względnie duży, jak na wagę problemu, jest odsetek powiatów nie współpracujących z zewnętrznymi instytucjami, pracodawcami i organizacjami społecznymi. Szczególnie, że współpraca z nimi jest potrzebna także przy realizacji innych zadań urzędów pracy. Dominuje natomiast współpraca z instytucjami publicznymi działającymi w sferze pomocy społecznej, takimi jak PCPR i ośrodki pomocy społecznej oraz z pracodawcami, a ograniczone jest współdziałanie ze szkolnictwem i organizacjami pozarządowymi. Słaba jest także kooperacja z gminami, które z jednej strony są zainteresowane zmniejszeniem zakresu biedy, a z drugiej – dysponują możliwościami oddziaływania na szkolnictwo.

Wśród wymienianych form współpracy dominuje raczej pośrednictwo pracy, działalność informacyjna i szkoleniowa. W wypracowanych formach współdziałania uwidacznia się ich ograniczony zakres. Dotyczą one pracodawców z otwartego rynku pracy, chronionego oraz z organizacji pozarządowych (tabela 17 i tabela 18). Charakter współpracy z pracodawcami wskazuje, że dotyczy ona raczej przyjęć do pracy i pomocy w formie szkoleń. Pracodawcy najczęściej współpracują z instytucjami samorządowymi pośredniczącymi w przekazywaniu środków należnych z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W mniejszym stopniu współpraca dotyczy aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, dla której znaczące mogłoby być pośrednictwo między pracodawcami a szkołami, aby dopasować ich profil działania do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wśród determinant form i zakresu współpracy urzędów z różnymi instytucjami dwie mają największe znaczenie: typ powiatu i wewnętrzny tryb działania urzędu. Organizacje pozarządowe są częstymi partnerami urzędów w dużych ośrodkach miejskich, natomiast w mniejszych – dominującymi partnerami są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Zostaw komentarz