Outsourcing

Outsourcing jest to forma zatrudnienia polegająca na świadczeniu pracy na rzecz innego podmiotu. Istota outsourcingu opiera się na przekazaniu określonych zadań lub funkcji poza firmę macierzystą51. Pracodawca, zlecając innemu podmiotowi czynności o charakterze ubocznym, pomocniczym (na przykład mogą to być usługi sprzątania, księgowe, prawnicze, informatyczne) – ma możliwość skoncentrowania się na działalności podstawowej. W tym celu, między zleceniodawcą a zleceniobiorcą zawierana jest umowa cywilnoprawna na wykonanie określonej usługi. W outsourcingu strony mają dużo swobody w kształtowaniu umowy. Wykonawcami usług mogą być (choć nie muszą) pracownicy usługobiorcy, a sama usługa może być realizowana równie dobrze u usługodawcy, jak i poza jego siedzibą. Niekiedy zdarzają się sytuacje, że pracownicy świadczący pracę dla pracodawcy zostają przejęci przez innego, a podstawą takiego działania jest decyzja dotychczasowego pracodawcy o przekazaniu zadań wykonywanych przez przekazywanych pracowników firmie zewnętrznej (w ramach outsourcingu). Wtedy należy stosować przepisy o przejściu zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (artykuł 231KP).

Główną zaletą outsourcingu jest obniżenie kosztów działalności dzięki uniknięciu wydatków związanych z zatrudnieniem dodatkowego personelu. Może się jednak zdarzyć i taka sytuacja, że koszty wzrosną wskutek niewystarczającego rozpoznania przez usługobiorcę specyfiki i zasad funkcjonowania usługodawcy. A to powoduje niedostosowanie oferowanych świadczeń. Dlatego niezbędne staje się dokonanie wcześniejszej analizy skutków zastosowania outsourcingu. Kolejną korzyścią dla pracodawcy jest obciążenie firmy zewnętrznej odpowiedzialnością za zapewnienie ciągłości świadczenia – wyłącznie ona ponosi ryzyko związane na przykład z chorobą czy nieobecnością jej pracowników, a także ze szkodą spowodowaną nieprawidłowym wykonywaniem przez nich obowiązków.

Oczywiście występują również pewne zagrożenia. To, na czym zaoszczędzi pracodawca (na przykład zużycie sprzętu, nakłady na szkolenia), firma outsourcingowa musi pokryć z własnych środków, zwiększając swoje koszty (co ostatecznie i tak pokrywa klient, czyli zleceniodawca). Nie wszystkim pracownikom może odpowiadać dana forma zatrudnienia, wiążąca się z brakiem więzi z podmiotem, na rzecz którego jest świadczona praca. Poza tym nie są oni poddawani bezpośredniej kontroli swojemu pracodawcy, co może obniżyć ich wydajność.

Zostaw komentarz