Osoby niepełnosprawne i trudności na rynku pracy

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy może starać się także o skierowanie do prac interwencyjnych. Mają one za zadanie wsparcie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy95. Podobnie jak przy stażu i przygotowaniu zawodowym, podmiotem inicjującym jest pracodawca składający wniosek do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnienie to powstaje w wyniku zawarcie umowy pracodawcy ze starostą. W przypadku prac interwencyjnych koszty zatrudnienia refundowane są przez okres 12 miesięcy lub 18 (jeżeli zwrot dotyczyć będzie kosztów ponoszonych co drugi miesiąc). Nie zawiera się umowy dotyczącej organizowania prac interwencyjnych w Powiatowych Urzędach Pracy i starostwach powiatowych.

Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej sześć miesięcy pracodawca zatrudniał skierowaną do niego osobę (z Powiatowego Urzędu Pracy) przez okres dalszych sześć miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uzgodnionej wcześniej (nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). Jest to swego rodzaju premia96.

Osoby niepełnosprawne są grupą będącą w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Poprzez to mogą uzyskać pomoc w postaci subsydiowanego zatrudnienia, zwiększając tym samym swoje szanse na zatrudnienie. Mogą z niego skorzystać zarówno osoby młode, które dzięki niemu zdobywają niezbędne doświadczenie zawodowe (na przykład poprzez staż), jak i osoby pozostające bez zatrudnienia przez dłuższy okres (na przykład z powodu długotrwałej choroby), zwiększając prawdopodobieństwo powrotu na rynek pracy dzięki podnoszeniu swoich zawodowych kwalifikacji (na przykład przez przygotowanie zawodowe). Również i pracodawcy korzystają z subsydiowanego zatrudnienia, nie ponosząc kosztów utrzymania pracownika skierowanego z Powiatowego Urzędu Pracy.

Poza wymienionymi powyżej, występuje również forma subsydiowanego zatrudnienia w postaci robót publicznych. Kierowane są one jednak wyłącznie do osób bezrobotnych (a nie poszukujących pracy): długotrwale, powyżej 50 roku życia, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do siódmego roku życia.

Zostaw komentarz