Opinie o przepisach wśród pracowników urzędu pracy

W ankietach pojawiało się też wiele innych pomysłów zgłaszanych przez kilku badanych lub pojedynczych pracowników urzędów pracy, jak na przykład:

– wprowadzenie takiego programu, jak „ Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej ” do zakładów pracy nie będących jednostkami samorządu terytorialnego (refundacja stanowiska pracy, wynagrodzenie, ZUS i szkolenia):

– nowe przepisy dające możliwość dofinansowania wynagrodzeń w organizacjach pozarządowych:

– przywrócenie dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników po odbyciu stażu w ramach programu Junior:

– uruchomienie programów specjalnych na zasadach takich, jak na przykład WAZON II (umożliwiał szkolenie osób poszukujących pracy pozostających w zatrudnieniu, na przykład zagrożonych zwolnieniem):

– zapewnienie dojazdu do pracy dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową:

– dalszy rozwój i stwarzanie ułatwień dla zakładów pracy chronionej:

– możliwość finansowania nauki w szkole średniej lub policealnej przez PUP lub inne instytucje.

Opinie o istniejących przepisach wśród pracowników urzędów pracy były podzielone. Część z nich uważała, że istniejące przepisy są wystarczające, a problemy leżą po stronie pracodawców, nieadekwatnym wsparciu finansowym w stosunku do potrzeb, stosowanych procedurach czy pasywnych postawach osób niepełnosprawnych. Inni dostrzegali jednak także wiele mankamentów w rozwiązaniach prawnych, utrudniających skuteczne działanie.

Istniejące uregulowania prawne nie zachęcają do efektywnego rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych, zbyt skomplikowane i czasochłonne procedury (31):

Stabilne, proste i dla wszystkich zrozumiałe przepisy prawa, a także większe zachęty finansowe w nich proponowane przyczyniłyby się do poprawy sytuacji tej grupy osób na rynku pracy (198):

Oceny pracowników urzędów pracy odnoszące się do jakości i praktyki stosowania rozwiązań prawnych w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych wskazują, że nawet gdyby były wystarczające środki finansowe na ich zatrudnienie, to interpretacja i stosowanie przepisów prawa pozostanie uciążliwe dla urzędników i pracodawców.

Zostaw komentarz