Oferta rynku pracy dla młodych osób niepełnosprawnych

Celem pytań dotyczących istniejącej oferty rynku pracy dla młodych osób niepełnosprawnych było ustalenie najczęściej proponowanych im zawodów i stanowisk pracy oraz charakterystyk pracodawców, ze względu na takie cechy, jak: branża, typ rynku pracy (otwarty, chroniony), typ pracodawcy (prywatny, publiczny, organizacja pozarządowa)10. Pytania dotyczące zawodu i branży miały charakter otwarty. Prosiliśmy o podanie trzech najczęściej proponowanych zawodów i stanowisk pracy młodym osobom niepełnosprawnym w powiecie w ciągu ostatniego roku (2005). Na podstawie wypisów treści z pytań otwartych zbudowaliśmy listę zawodów i branż, z których pochodziły oferty pracy.

Analizując odpowiedzi dotyczące branż, z których pochodziły najczęściej proponowane oferty pracy w ciągu ostatniego roku dla młodych osób niepełnosprawnych, wyróżniliśmy 28 kategorii. Kategorie klucza nie są rozłączne, ponieważ niektórzy respondenci jako branżę wpisywali ogólnie określenie: usługi lub sektor prywatny, inni zaś precyzyjnie określali specyfikę branży. Otrzymaliśmy 894 wskazań branż/sektorów zatrudnienia. Najwięcej wskazań otrzymały następujące kategorie, według naszego klucza kodowego (tabela 2).

Poniżej dziesięciu wskazań uzyskały między innymi takie branże/sektory zatrudnienia, jak: usługi księgowo-finansowe, usługi sprzątające, usługi detektywistyczne i branże: chemiczna, elektryczna, elektroniczna, ochrony środowiska. Wśród branż/sektorów zatrudnienia, z których pochodziło najwięcej ofert pracy dla młodych osób niepełnosprawnych dominowały różnego rodzaju usługi, rzadziej wymieniano przemysł i budownictwo.

Kolejne pytania o najczęściej proponowane zawody w powiecie dotyczyły ustalenia cech pracodawców: czy pochodzili oni z otwartego, czy chronionego rynku pracy oraz czy zaliczali się do sektora prywatnego, publicznego czy też obywatelskiego (organizacji pozarządowych). Pytania miały charakter zamknięty. Na podstawie zsumowania wskazań trzech najczęściej proponowanych zawodów w powiecie w ciągu ostatniego roku otrzymaliśmy następujące rozkłady odpowiedzi”:

– pracodawcy z otwartego rynku pracy – 53,9% (467 wskazań):

– pracodawcy z chronionego rynku pracy – 46,1 % (400 wskazań).

Wśród pracodawców najczęściej proponujących oferty pracy młodym osobom niepełnosprawnych w powiatach, w ciągu ostatniego roku nieco więcej było pracodawców z otwartego rynku pracy. Biorąc pod uwagę typ sektora gospodarki otrzymaliśmy następujące zróżnicowanie:

– sektor prywatny – 90,8% (804 wskazania):

– sektor publiczny – 8,9% (79 wskazań):

– sektor społeczny – 0,3% (3 wskazania).

Oznacza to, że w urzędach pracy w 2005 roku, w grupie trzech najczęściej proponowanych stanowisk pracy dla młodych osób niepełnosprawnych zdecydowana większość pochodziła z sektora prywatnego, ponad 90%. Pozostałe oferty pracy zgłaszał sektor publiczny, natomiast sektor społeczny praktycznie nie odgrywał tu istotnej roli. W pytaniach o cechy pracodawcy podajemy rozkłady procentowe dla trzech wskazanych zawodów, przyjmując za podstawę procentowania liczbę wskazań na poszczególne pytania.

Zostaw komentarz