Nietypowe formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Jeden z etapów projektu: Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na integracją zawodową niepełnosprawnej młodzieży, zakładał przygotowanie na podstawie badań ankietowych ekspertyzy na temat: Nietypowe formy zatrudnienia osób niepełnosprawnych – analiza rynku ofert pracy i roli Powiatowych Urzędów Pracy. W tym celu została przygotowana ankieta adresowana do pracowników Powiatowych Urzędów Pracy pt.: Opinie pracowników Powiatowych Urzędów Pracy o aktywizacji zawodowej młodzieży niepełnosprawnej.

Celem badania ankietowego było rozpoznanie szans na upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia dla młodych osób niepełnosprawnych. Zakładaliśmy, że formy te mogą zmniejszyć bezrobocie i bierność zawodową tej grupy, a pewne ich aspekty mogą się nawet okazać dla nich atrakcyjne, na przykład wtedy, gdy trafią w lukę w rynku pracy.

Ankietę kierowaliśmy do Powiatowych Urzędów Pracy, ponieważ to one zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych2 są powołane do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym – bezrobotnym i poszukującym pracy. Powiatowe Urzędy Pracy realizują wiele zadań powiatu w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Poprzez takie usługi, jak: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia, programy subsydiowanego zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy, Powiatowe Urzędy Pracy odgrywają ważną rolę w zwiększaniu szans zatrudnienia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Oprócz wspomnianych działań pracownicy urzędów pracy, podejmują także wiele innych aktywności:

– opracowują i realizują powiatowe programy działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych:

– współpracują z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej:

– kierują osoby niepełnosprawne, które wymagają specjalistycznego programu oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej:

– prowadzą doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne i koordynują podejmowaną przez osoby niepełnosprawne działalność gospodarczą i rolniczą:

– współpracują z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.

Zostaw komentarz