Niepełnosprawni rozpoczynający własną działalność gospodarczą

Osoba niepełnosprawna, która rozpoczyna własną działalność gospodarczą lub rolniczą ma możliwość uzyskania na ten cel pożyczki albo dofinansowania do kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie wymienionej działalności. Podstawę prawną stanowi ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (artykuły 12 i 13)76. Przyszły przedsiębiorca, aby otrzymać daną pomoc musi spełniać kilka warunków. Poza orzeczeniem o niepełnosprawności ma obowiązek być zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy, jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu. Przedstawiona oferta ma na celu ułatwienie realizacji samozatrudnienia, czyli zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące zagadnień związanych z pożyczką zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty, rozkładania na raty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych11.

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uchyli artykuł 12, wprowadzając artykuł 12a – zastępując pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej (lub rolniczej) nową propozycją umożliwiającą uzyskanie jednorazowo środków na podjęcie powyższej działalności78. Poza tym zwiększy się rola powiatów, które będą mogły przeznaczyć większy udział środków pozostających do ich dyspozycji na samozatrudnianie niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego a prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne, może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli nie korzystała z pożyczki opisanej powyżej lub taka pożyczka została spłacona albo w całości umorzona. Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta ze starostą.

Zostaw komentarz