Model działania PUP w aktywizacji młodych niepełnosprawnych

Wydzielone stanowiska do pracy mają także inny walor, dostrzegany bardziej z perspektywy osoby niepełnosprawnej. W warunkach łączenia ich z innymi zadaniami: to tam się wchodzi do takiego dużego pomieszczenia i jest 6 czy 8 osób. No i ja wchodzę i mówię coś do tej pani, a wszyscy słuchają. Dla mnie to jest coś nie tak. Uważam, że jeśli ktoś przychodzi z trudną sprawą i chce o niej powiedzieć, to powinien jednej osobie to mówić, a nie ośmiu. I niektóre kobiety są takie puste, że tak powiem. Kiedyś pojechałam po jakieś zaświadczenie do urzędu, trafiłam na taką

Opracowane na podstawie odpowiedzi na pytanie: Gdyby powstały większe możliwości pracy w elastycznych (nietypowych) formach zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, to która z wymienionych poniżej sytuacji byłaby najkorzystniejsza? kobietą […] i ona mówi tak – ty jesteś niepełnosprawna?! Poczułam się bardzo urażona, bo dla mnie nie jest tak prosto, jak mi ktoś tak mówi, jakoś mi trudno jest [.. ,\ja posiadam orzeczenie o niepełnosprawności, a tak bezpośrednio jak mi ktoś tak mówi to jakoś mi tak strasznie ciężko. Zero jakiejś delikatności, podejścia do człowieka, takiego wyczucia brakowało. W PCPR to też jest tak, że to jest instytucja, urząd (powiat B)17.

Charakterem pracy i trudnościami z aktywizacją można chyba wyjaśniać preferencje, jakie są ukazywane w sugerowanym przez pracowników PUP modelu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wysoką w niej pozycję wyznaczono dla Zakładów Pracy Chronionej i administracji publicznej. Jako preferowane miejsca pracy dla młodzieży niepełnosprawnej: ZPCH wskazało 68,4% ankiet, sektor prywatny – 54,9%, a administrację publiczną – 56,4%. W modelu rynku pracy, gdzie w pytaniu proszono o podział młodzieży między różne segmenty rynku: na chroniony rynek sugerowano skierować około 40% z niej, na otwarty około 48%, a reszta, która nie powinna podejmować pracy, to około 10% (oszacowania obliczono uwzględniając, że niekiedy suma szacunków była wyższa od 100). Za chronionym rynkiem pracy częściej opowiadali się pracownicy ziemskich urzędów pracy (tabela 15) i z powiatów mniej zurbanizowanych (r = -0,179).

Model działania PUP w aktywizacji młodych niepełnosprawnych to odpowiedź na pytanie: Gdyby Pan/i miał/a określić, na czym powinna polegać rola Powiatowego Urzędu Pracy w aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych, to jakie zadania wydają się Panu/i najważniejsze? Do kategoryzacji odpowiedzi zastosowano następujący podział: 1) brak określenia, 2) pośrednictwo pracy, 3) szkolenia, kwalifikacje, 4) doradztwo zawodowe, 5) aktywizacja zawodowa, 6) informacje dla niepełnosprawnych, 7) wsparcie, zachęcanie, 8) zadania ustawowe.

Wypowiedź przedstawiciela środowiska niepełnosprawnych z badania monograficznego wybranych powiatów. W przypadku wypowiedzi krytycznych, przyjęto zasadę zastępowania nazwy powiatu skrótem literowym lub pomijania go.

Zostaw komentarz