Klasyfikacja zatrudnienia chronionego

Zatrudnienie na otwartym rynku pracy może przybierać formę tak zwanego zatrudnienia wspieranego i zatrudnienia swobodnego. Zdaniem Stanisławy Golinowskiej, w Polsce większość zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy jest de facto zatrudnieniem chronionym (shel- tered employment), pracodawcy, zatrudniający osoby niepełnosprawne w ramach systemu udziałowego, otrzymują znaczne wsparcie6. W dokumentach organizacji międzynarodowych (ILO, 1995) wymienia się zatrudnienie chronione, które może istnieć na otwartym rynku pracy i odróżnia się je od zatrudnienia w zakładach pracy chronionej (employment in sheltered enterprises). Cechą wspólną różnych form zatrudnienia chronionego jest to, że pracodawcy nie podlegają wolnej konkurencji i otrzymują różnego typu dotacje. Janusz Gałęziak, przytacza klasyfikację zatrudnienia chronionego według ośmiu kategorii, w zależności od stopnia ochrony7.

– 1. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, z ewentualnymi przywilejami związanymi z niepełnosprawnością (dodatkowy urlop, ochrona przed nieuzasadnionym zwolnieniem).

– 2. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych jako dodatkowa aktywność przedsiębiorstw z dostosowaniem organizacji i warunków pracy do indywidualnych potrzeb.

– 3. Zatrudnienie częściowo chronione na otwartym rynku pracy, umowy zbiorowe dotyczące warunków pracy grup osób niepełnosprawnych.

– 4. Zatrudnienie częściowo chronione w specjalnych spółdzielniach (co-operatives), w których pracują zarówno osoby pełno-, jak i niepełnosprawne.

– 5. Zatrudnienie częściowo chronione w spółdzielniach, w których pracują wyłącznie osoby niepełnosprawne.

– 6. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do prac chałupniczych bądź w wydzielonym sektorze przedsiębiorstwa.

– 7. Zatrudnienie częściowo chronione w warsztatach lub zakładach otwartych.

– 8. Zatrudnienie chronione w warsztatach lub zakładach, w których pracują wyłącznie osoby niepełnosprawne”.

Zostaw komentarz