Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy

Młode osoby niepełnosprawne mają znacznie utrudniony dostęp do zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Otwarty rynek pracy w swoim założeniu dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych, w odróżnieniu od chronionego (zamkniętego) rynku pracy, polegającego na zatrudnieniu w specjalnych warunkach dostosowanych do psychofizycznych możliwości i ograniczonej wydajności osób niepełnosprawnych2. W Polsce chroniony rynek pracy tworzą głównie: Zakłady Pracy Chronionej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Obie wymienione cechy, takie jak: młody wiek i niepełnosprawność sytuują daną grupę wśród osób będących w „szczególnej sytuacji na rynku pracy”3, znacznie obniżając jej szanse na zatrudnienie. Młody wiek oznacza w niniejszej pracy osoby młode4, ale w wieku produkcyjnym (powyżej 18 roku życia)5. Zostają pominięte kwestie związane z zatrudnieniem pracowników młodocianych (artykuł 190 Kodeksu Pracy – KP) w wieku 16-18 lat (którzy mogą być zatrudnieni między innymi w celu przygotowania zawodowego – artykuł 194 KP lub przy tzw. pracach lekkich – artykuł 2001 KP) i osób poniżej 16 roku życia (mogących wykonywać pracę lub inne zajęcia zarobkowe na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową bądź reklamową – artykuł 3045 KP). Powyższe regulacje wychodzą poza zakres tematyczny pracy. Nie mają one charakteru elastycznego zatrudnienia, ani w znaczący sposób go nie wspierają. Ich podstawowym zadaniem jest przede wszystkim ochrona danej grupy osób ze względu na ich młody wiek i obowiązek szkolny.

Zostaw komentarz