Instytucje wsparcia

Układ instytucji zajmujących się problemami młodych osób niepełnosprawnych posiada charakter kompleksowy (zobacz rysunek 2). Kluczową rolę pełnią w nim: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (w miastach Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie) i Powiatowe Urzędy Pracy.

PFRON w tym systemie pełni rolę instytucji finansującej aktywność w sferze pomocy dla osób niepełnosprawnych, w tym ich aktywizacji zawodowej. Środki pochodzące z PFRON trafiają bezpośrednio do pracodawców, którzy otrzymują dopłaty do miejsc pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych, zarówno w systemie otwartego rynku pracy, jak i w systemie Zakładów Pracy Chronionej. Pomoc finansowa PFRON jest istotnym składnikiem procesu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, gdyż umożliwia zmniejszenie kosztów ponoszonych przez pracodawców na utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Z pewnością, gdyby nie ta forma wsparcia, to wiele z tych miejsc pracy nie powstałoby lub zostałoby zlikwidowanych. Generalnie współpraca PFRON z pracodawcami jest oceniana dobrze.

PFRON przekazuje środki finansowe również władzom samorządowym na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i na przykład na realizację przedsięwzięć w sferze likwidacji barier architektonicznych i barier transportowych. Pieniądze te w istotny sposób pomogły i pomagają w takim przekształcaniu naszego otoczenia, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w przestrzeni publicznej. W tym procesie rola PFRON trudna jest do przecenienia. Część środowisk samorządowych uważa jednak, że PFRON powinien zostać zdecentralizowany, a jego fundusze włączone bezpośrednio do budżetu samorządu terytorialnego na finansowanie ośrodków pomocy społecznej. Pogląd ten wydaje się jednak kontrowersyjny, ponieważ przekazanie funduszy PFRON Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie i Ośrodkom Pomocy Społecznej zapewne z czasem wpłynęłoby na zmianę ich przeznaczenia. Zamiast wykorzystania ich na aktywizację zawodową mogłyby być konsumowane przez świadczenia opiekuńcze. Wydaje się, że pozostawienie PFRON w jego obecnym kształcie daje lepsze gwarancje prowadzenia działalności na rzecz aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych. Tym bardziej, że jak wskazuje zdecydowana większość naszych informatorów, współpraca z tą instytucją przebiega dobrze i przynosi pożądane rezultaty.

Ze strony władz samorządowych podmiotami odgrywającymi kluczową rolę są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Pomimo tego, że są to instytucje przede wszystkim opiekuńcze, to podejmują również działania aktywizujące. Starają się one wymieniać informacje o możliwościach zatrudniania osób niepełnosprawnych ze wszystkimi podmiotami działającymi na lokalnych rynkach pracy, organizują takie przedsięwzięcia jak giełdy pracy. Ośrodki Pomocy Rodzinie prowadzą także Warsztaty Terapii Zajęciowej, które w szczególności spełniają podstawową rolę w przystosowaniu do wykonywania pracy osób o najpoważniejszych rodzajach niepełnosprawności, głównie upośledzonych umysłowo. WTZ stanowią najbardziej upowszechnioną formę aktywizowania zawodowego osób niepełnosprawnych, a ich dorobek jest wysoko oceniany przez wszystkie zainteresowane strony. Wiele osób twierdzi, że dla wielu młodych osób niepełnosprawnych ta forma działalności jest jedyną formą wyrwania się z domu i szansą na kontakty społeczne.

Zostaw komentarz