Grupy problemów podejmowane w wywiadach

Zostały przeprowadzone w oparciu o przygotowaną listę dyspozycji i informacji z przedstawicielami następujących instytucji w powiecie: władz samorządowej administracji publicznej, Powiatowego/Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, organizacji pozarządowych, pracodawców z otwartego i chronionego rynku pracy, szkolnictwa ponadgimna- zjalnego przygotowującego młodzież niepełnosprawną do wejścia na rynek pracy, szkolnictwa wyższego (z pełnomocnikami do spraw zatrudnienia osób niepełnosprawnych) i innymi, ważnymi na terenie powiatu przedstawicielami instytucji (na przykład PFRON) oraz z kompetentnymi informatorami ze środowiska osób niepełnosprawnych. Ankieterzy-badacze w zależności od specyfiki powiatu modyfikowali liczbę wywiadów z poszczególnymi przedstawicieli instytucjonalnymi. W wielu powiatach ich liczba była wyższa niż 20. Wywiady obejmowały następujące grupy problemów3:

– sytuację edukacyjną i zawodową młodzieży niepełnosprawnej w powiecie i potencjał lokalnego rynku pracy:

– zatrudnienie młodych osób niepełnosprawnych w powiecie na chronionym i otwartym rynku pracy, po zakończeniu nauki:

– szanse zwiększenia zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej w powiecie poprzez elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia na otwartym rynku pracy:

– współpracę instytucjonalną w zakresie przygotowania zawodowego i zatrudnienia młodzieży niepełnosprawnej:

– propozycje dobrych rozwiązań i szanse zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w powiecie – młodych kończących szkoły:

– przykłady dobrych praktyk.

Chroniony i otwarty rynek pracy dla osób niepełnosprawnych

Ważnym elementem zbierania informacji było uchwycenie skłonności instytucji powiatowych do współpracy pomiędzy sobą oraz z pracodawcami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego działającymi w sferze zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Interesowała nas również opinia o funkcjonującym obecnie chronionym i otwartym rynku pracy dla młodych osób niepełnosprawnych i reakcja na postulat upowszechnienia nietypowych form zatrudnienia.

Prezentowane w książce analizy z tej części projektu obejmują trzy teksty syntetyczne napisane na podstawie opracowań terenowych: Instytucje a przygotowanie zawodowe młodych osób niepełnosprawnych (B.Gąciarz), Między stygmatyzacją a odrzuceniem. System szkolny a przygotowanie zawodowe młodych osób niepełnosprawnych (J. Bartkowski), Nietypowe formy zatrudnienia -proces instytucjonalizacji zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy (E. Giermanowska) oraz wnioski i rekomendacje. W czwartej części znajduje się 16 opracowań ankieterów-badaczy zawierających propozycje dobrych rozwiązań, jakie formułowane były w poszczególnych powiatach i przykłady dobrych praktyk. Jest to interesujący materiał badawczy. W krótkich opracowaniach zawarta jest ogólna refleksja samych ankieterów-badaczy realizujących monografie terenowe i reakcja respondentów na stawiane im pytania. Opracowania oddają klimat instytucjonalny i atmosferę w powiecie wokół takich spraw, jak przygotowanie zawodowe i zatrudnienie młodych osób niepełnosprawnych, stosunek do upowszechniania nietypowych form zatrudnienia i wprowadzania nowych rozwiązań. Ankie- terzy-badacze prezentowali wyniki swoich analiz terenowych na ośmiu regionalnych konferencjach, podsumowujących wyniki projektu.

Zostaw komentarz