Formy zatrudnienia niepracowniczego i samozatrudnienie

– 1. Praca chałupnicza (nakładcza): pozwala wykonywać pracę w domu i przy pomocy innych domowników.

– 2. Umowa zlecenia: praca polegająca na wykonywaniu różnych prac lub usług na podstawie umowy zlecenia: czas, termin miejsce pracy jest ustalany ze zleceniodawcą.

– 3. Umowa o dzieło: samodzielne wykonywanie prac, dzieła i dostarczenie rezultatu pracodawcy na podstawie każdorazowej umowy o dzieło.

– 4. Samozatrudnienie: polega na świadczeniu pracy (usług) w ramach własnej działalności gospodarczej.

– 5. Umowa agencyjna: polega na świadczeniu w ramach swojego przedsiębiorstwa (samozatrudnienia) usług na rzecz innego przedsiębiorstwa, na przykład pośrednictwo ubezpieczeniowe, sprzedaż dóbr i usług, płodów rolnych.

– Formy zatrudnienia subsydiowanego i inne formy świadczenia pracy:

– 1. Umowa stażowa: zawierana w celu odbycia stażu zawodowego, przygotowania zawodowego: skierowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

– 2. Formy zatrudnienia subsydiowanego: na przykład prace interwencyjne, roboty publiczne: koszty zatrudnienia pokrywane przez Powiatowy Urząd Pracy.

– 3. Zarejestrowana odpłatna pomoc w pracach domowych: opłacone podatki, ubezpieczenie społeczne.

– 4. Pomoc w gospodarstwie rolnym: pomoc nieodpłatna członkom rodziny w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

– 5. Umowa wolontariacka: wykonywanie pracy nieodpłatnej na rzecz organizacji pozarządowych.

– 6. Praca nierejestrowana: praca bez pisemnej umowy o pracę, w tak zwanej szarej strefie.

– 2. Zapotrzebowanie w powiatach na pracę w nietypowych formach zatrudnienia

Analizę problemu upowszechniania nietypowych form zatrudnienia w aktywizacji młodzieży niepełnosprawnej rozważaliśmy w kontekście obecnego zapotrzebowania na tego typu formy świadczenia pracy w powiatach i w kontekście rozmiaru zatrudnienia w szarej strefie. W pierwszym wypadku, staraliśmy się określić poziom zapotrzebowania na wybrane formy w różnych typach powiatów (ziemskich, grodzkich). W opinii pracowników urzędów pracy zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych w nietypowych – elastycznych formach zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy nie było zbyt wielkie. Z wymienionych form (tabela 1) najczęściej wskazywano na (zsumowane kategorie: duże i raczej duże): umowę zlecenia – 28,7% i pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy – 26,6%. Pozostałe formy wymieniano sporadycznie, wybierając na ogół kategorię brak zapotrzebowania: zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej – 60,6%, telepracę – 56,4%, pracę na wezwanie pracodawcy w zależności od potrzeby – 52,2%.

Zostaw komentarz