Elastyczne formy zatrudnienia

Tematem wiodącym zaplanowanego na lata 2005-2007 projektu: Elastyczne formy zatrudnienia – szansa na integracją zawodową niepełnosprawnej młodzieży1 były możliwości rozwoju zawodowego młodych osób niepełnosprawnych na tle przeobrażeń dokonujących się na tradycyjnym rynku pracy. Problem niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce od kilkunastu lat jest stale obecny w debacie publicznej. Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku, osób z prawnie orzeczoną niepełnosprawnością było w Polsce 4 315 045, w tym w wieku 16-29 lat – 240 692 2. Osoby niepełnosprawne w zdecydowanej większości pozostają poza rynkiem pracy, dotyczy to także osób młodych. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosi 21,5%, a wskaźnik zatrudnienia 18,1 %3. Oznacza to, że tylko co piąta osoba niepełnosprawna w wieku produkcyjnym podejmuje zatrudnienie lub poszukuje zatrudnienia, a jeszcze niższy odsetek jest zatrudniony. Około 80% osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym nie pracuje i nie poszukuje zatrudnienia. Współczynnik aktywności zawodowej dla grupy osób niepełnosprawnych w wieku 15-24 lata wynosi 19,0%, a dla grupy 25-29 lat – 31,2%, natomiast wskaźniki zatrudnienia odpowiednio 10,7% i 28,0%. W przedziale wieku 25-29 lat największy jest odsetek osób niepełnosprawnych zatrudnionych lub poszukujących zatrudnienia, jednak udział aktywnych zawodowo nie przekra- cza jednej trzeciej wspomnianej kategorii. Oznacza to, że także i w tej grupie około 70% osób niepełnosprawnych nie pracuje i nie poszukuje zatrudnienia. O ile niskie współczynniki aktywności zawodowej i wskaźniki zatrudnienia dla grupy najmłodszej częściowo wynikają z udziału młodych osób w systemie edukacji szkolnej, o tyle dla grupy osób w wieku 25-29 lat, mogą już oznaczać przejście do trwałego stanu bierności zawodowej.

Zostaw komentarz