Elastyczna firma opierająca się na elastycznej pracy

Jedną z przyczyn niskiego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w rynku pracy jest brak lub niskie kwalifikacje zawodowe. W ostatnich łatach obserwujemy w Polsce wzrost wykształcenia młodzieży niepełnosprawnej. Znaczącą pomocą w rozwoju edukacji osób niepełnosprawnych są programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspierające edukację (na przykład Pitagoras, Student, Uniwersytet dla Wszystkich, Pegaz, Edukacja) i programy aktywizujące skierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych (na przykład Pegaz, Komputer dla Homera, Student). Wiele szkół dostosowuje swoje budynki i programy kształcenia do potrzeb młodzieży niepełnosprawnej. Rosną kwalifikacje, ale i aspiracje zawodowe młodych osób, które mogą być zaspokojone na otwartym rynku pracy. Jednak rynek pracy społeczeństwa postindustrialnego odbiega od modelu charakterystycznego dla społeczeństwa przemysłowego, a wypracowane wcześniej rozwiązania nie zawsze przynoszą najlepsze skutki.

Powszechnym typem organizacji społeczeństwa postindustrialnego staje się elastyczna firma opierająca się na elastycznej pracy. Obserwując zmiany na rynku pracy, w otoczeniu współczesnych organizacji przemysłowych i w samych organizacjach, dostrzegamy, że stają się one coraz bardziej różnorodne i elastyczne. Formułowane są także wnioski o zanikaniu granic organizacji. Jak wskazuje Mary Jo Hatch4 prototypową formą organizacyjną staje się sieć, zanikają granice podziału między grupami wewnątrz organizacji a otoczeniem zewnętrznym, praca coraz częściej opiera się na tymczasowych zespołach, struktury hierarchiczne ulegają spłaszczeniu, organizacje korzystają z wielu zasobów pracy spoza organizacji. Procesom tym towarzyszą zmiany w strukturze zasobów pracy. Rynek pracy musi dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia ekonomicznego. Współczesne firmy, aby być konkurencyjne, zgodnie z zasadą elastycznej specjalizacji {flexible specialization) sformułowanej przez M.J. Piore’a5, muszą regulować wielkość zatrudnienia, zmieniać jego formy, dostosowywać kwalifikacje pracowników do bieżących potrzeb.

Zostaw komentarz