Dzieci z formami niepełnosprawności a edukacja

Jeżeli dziecko jest niepełnosprawne ruchowo, to ta oferta jest zupełnie otwarta. Problemem jedynie mogą być tylko schody, czy to dziecko poradzi sobie w wybranej szkole, która nie jest dostosowana. [… ] Są licea, które nie są dostosowane, są licea, które są w miarę, albo są zupełnie. [… ] Dużo też zależy od dyrektora, bo jeżeli dziecko się uprze, że najbliżej miejsca zamieszkania jest szkoła, w której chce być, która ma bariery, to dyrektor dla danego dziecka i danej klasy, którą ono wybiera, organizuje zajęcia na dole. […] Dla [niepełnosprawności] ruchowej oferta jest całkowicie otwarta.

Niestety dla dzieci z innymi formami niepełnosprawności (na przykład dzieci niewidomych czy niesłyszących) dostęp do możliwości kształcenia się na otwartym rynku edukacyjnym jest bardzo ograniczony. W niektórych środowiskach pojawiają się w związku z tym inicjatywy lokalne wychodzące naprzeciw potrzebom w tym zakresie, w postaci powoływania szkół społecznych o profilach dostosowanych do specyficznych wymogów związanych z danymi formami niepełnosprawności.

Interesujące rozwiązania w tym zakresie stosują władze Poznania. W Poznaniu każdy uczeń niepełnosprawny, gdy tylko jego możliwości intelektualne i motoryczne na to pozwalają, ma możliwość podjęcia nauki w każdej wybranej przez siebie szkole. Dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych, tworzony jest system kształcenia alternatywnego, który ma na celu zagwarantowanie dostępu do nauki wszystkim uczniom na odpowiednim dla nich poziomie i w odpowiednich warunkach. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania od ośmiu lat prowadzi rejestr oddziałów alternatywnych, w których uczą się dzieci i młodzież niepełnosprawna, nie mogąca z różnych przyczyn uczęszczać do klas ogólnodostępnych. W roku szkolnym 2005/2006 na terenie miasta Poznania funkcjonowały 192 takie placówki, do których uczęszczało w sumie 1170 uczniów niepełnosprawnych. W omawianym roku szkolnym, do alternatywnych szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało 228 uczniów. Wybrali oni naukę w 11 oddziałach integracyjnych i w 13 oddziałach terapeutycznych9.

Zostaw komentarz