Działanie systemu wspierania zatrudnienia

Ankieta miała na celu zebranie opinii w czterech obszarach problemowych: a) potencjalnej skłonności osób niepełnosprawnych do podejmowania tego rodzaju pracy, b) chłonności na nią rynku pracy, c) zainteresowaniu pracodawców nietypowymi formami zatrudnienia, i d) oceny działającego systemu wspomagania aktywizacji zawodowej.

Wybór takiego obszaru tematycznego wynikał z założenia, że warunkiem skutecznego rozszerzenia nietypowych form zatrudnienia jest wzajemne dopasowanie preferencji młodych osób niepełnosprawnych, instytucjonalnych form wspierania tego rodzaju zatrudnienia i zainteresowania nimi pracodawców.

Natomiast w ocenie praktycznego działania systemu wspierania zatrudnienia zakładaliśmy, że znaczące mogą się okazać różnego rodzaju mikrobodźce (materialne i niematerialne) i zachęty oraz ryzyka, związane z różnymi formami bardziej aktywnego zachowania na rynku pracy. Zachowania osób na rynku pracy wiążą się z ich indywidualnym rachunkiem strat i potencjalnych korzyści. Osobom niepełnosprawnym o wiele trudniej jest podjąć ryzyko, jakie jest związane z niektórymi formami aktywizacji. System zasiłków może niekiedy takie ryzyka generować, na przykład w sytuacji bezpowrotnej utraty renty, a z pracą w postaci nieformalnej mogą się wiązać różne korzyści. Stąd w ankiecie zawarliśmy pytanie o ocenę korzyści i zagrożeń dla osób niepełnosprawnych przy podejmowaniu zatrudnienia w różnych formach.

Wywiady pogłębione, realizowane w ramach omawianego projektu w grupie młodych osób niepełnosprawnych, wskazywały na dużą rolę rodzin i grup wsparcia w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Pomagają one w podjęciu decyzji o pracy i wspomagają je podczas poszukiwania pracy. To zagadnienie będzie szerzej omówione w opracowaniu z wywiadów pogłębionych i wywiadów kwestionariuszowych z młodzieżą niepełnosprawną.

Opinie o stanie istniejącym konfrontowaliśmy także z innymi wskaźnikami. Obok ocen, sformułowanych na podstawie wyników ankiety staraliśmy się także zanalizować istniejące zapotrzebowanie na pracę osób niepełnosprawnych i zebrać pewne informacje o stanowiskach, na których ostatnio młode osoby niepełnosprawne podejmowały zatrudnienie.

Zostaw komentarz