Działanie na rzecz informacji dla niepełnosprawnych

W sferze działania na rzecz informacji dla niepełnosprawnych zaliczono takie propozycje zadań, jak informacje o rynku pracy i na temat lokalnego rynku pracy (pracodawców, instytucji, jednostek szkoleniowych). Natomiast jako zadania typu wsparcie i zachęcanie zaliczono, takie jak: aktywizacja i motywacja do podejmowania działań w kierunku zatrudnienia, organizowanie warsztatów psychologiczno-motywacyjnych, warsztaty psychologiczne ukierunkowane na zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, nauczanie bardziej odważnego poszukiwania pracy, wzmacnianie wiary we własne siły.

Zadania ustawowe wyodrębniono ze względu na pewien często powtarzający się w ankietach sposób określania celów działania dla urzędów. Są to takie zapisy, jak: taka sama rola, jak w wypadku osób zdrowych i chętnych do pracy, wszystkie te zadania, które niesie za sobą ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zadania realizowane w ramach poradnictwa zawodowego, pośrednictwa i szkoleń, jak też stwierdzenia, że zadania, które określone są w aktualnych przepisach prawnych są w zupełności wystarczające.

Jeśli spojrzeć na wyniki (tabela 15) to uderza pewna zachowawczość i bierność wzom proponowanego dla siebie przez urzędy pracy. Z jednej strony pewna grupa urzędów właściwie go nie określiła lub zidentyfikowała go z istniejącym stanem prawnym. Natomiast tam, gdzie w pewien sposób jest opisany postulowany wzór działania, to generalnie dominuje tradycyjny model pośrednictwa pracy i organizacji szkoleń z uwzględnieniem pewnej specyfiki bezrobotnych niepełnosprawnych. Natomiast wzór bardziej aktywnych działań na rynku pracy był wyraźnie rzadziej wybierany.

Zostaw komentarz