Działania prowadzone przez organizacje pozarządowe

Dobra współpraca samorządu i trzeciego sektora pozwala realizować projekty, które w rzeczywisty sposób pomagają podnieść jakość życia młodych osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe odgrywają także dużą rolę w przełamywaniu stereotypów na temat osób niepełnosprawnych wśród pracodawców, decydentów i społeczności lokalnej. Jest to istotna funkcja tych organizacji, gdyż pozwala ona na zmianę klimatu społecznego wokół spraw osób niepełnosprawnych. Budowanie zrozumienia dla potrzeb i oczekiwań tego środowiska pozwala na opracowanie bardziej adekwatnej polityki publicznej, znalezienie metod działania lepiej dostosowanych do specyfiki poszczególnych środowisk osób niepełnosprawnych. Organizacje pozarządowe uczestniczą w opiniodawczych Radach do spraw Osób Niepełnosprawnych powoływanych na szczeblu gmin, powiatów i województw. Pozwala im to przekazywać postulaty i opinie swoich środowisk bezpośrednio przedstawicielom władzy publicznej, a tym samym kształtować ich poziom poinformowania o tym, jakie są realne potrzeby w sferze działań kierowanych do osób niepełnosprawnych.

Działania prowadzone przez organizacje pozarządowe stanowią istotny czynnik wpływający na poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych. Trudno co prawda uznać ich aktywność w sferze aktywizacji zawodowej za rozbudowaną, ale poprzez uzupełnianie oferty edukacyjnej i opiekuńczej przyczyniają się generalnie do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych. Tym samym wpływają pośrednio na zwiększenie ich szans w poszukiwaniach pracy. Warto podkreślić dobrą atmosferę wokół współdziałania trzeciego sektora z administracją samorządową. Wpływa ona na zwiększenie efektywności przedsięwzięć realizowanych ze środków publicznych przez organizacje pozarządowe.

Zostaw komentarz