Dostęp do zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych

W powiatach z niską stopą bezrobocia nieco częściej niż w pozostałych (ze średnią i wysoką stopą bezrobocia) wskazywano na większe szanse znalezienia zatrudnienia w wypadku takich niepełnosprawności, jak: uszkodzenie narządu ruchu (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 39,5%, 26,8%, 25,2%), choroby układu pokarmowego (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 70,7%, 64,9%, 53,7%). Jednocześnie w powiatach z niską, ale i średnią stopą bezrobocia nieco częściej wskazywano na większe szanse zdobycia zatrudnienia niż w powiatach z wysoką stopą bezrobocia w wypadku takich schorzeń, jak: choroby układu oddechowego i układu krążenia (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 58,5%, 55,4%, 43,6%), choroby układu moczowo-płciowego (zsumowane kategorie: duże i raczej duże – 57,4%, 57,1%, 50,0%). Szanse na zatrudnienie młodych osób niepełnosprawnych z wybranymi typami schorzeń były też zróżnicowane regionalnie, co jest wynikiem odmienności rynków pracy i infrastruktury, ale może także wskazywać na różne podejście władz lokalnych do problemu przygotowania zawodowego i zatrudnienia osób niepełnosprawnych (tabela 8). Watek ten został rozwinięty w monografiach lokalnych.

Dostęp do zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych jest wypadkową ich cech indywidualnych, takich jak: poziom wykształcenia, stopień niepełnosprawności, rodzaj niepełnosprawności oraz uwarunkowań zewnętrznych określonych przez miejsce zamieszkania (powiat grodzki czy ziemski, stopę bezrobocia na lokalnym rynku pracy, region). Otrzymane wyniki wskazują, że środowisko miejskie i niska stopa bezrobocia, są czynnikami sprzyjającymi zwiększaniu szans zatrudnienia młodych osób niepełnosprawnych, z różnymi typami schorzeń i stopniami niepełnosprawności. Jedynie dla młodych osób niepełnosprawnych z wyższym wykształceniem, tendencja ta ulega odwróceniu. Wyższe wykształcenie zwiększa szanse znalezienia pracy przez młode osoby niepełnosprawne, także zamieszkałe w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia i w powiatach ziemskich. Należy jednak podkreślić, że zbiorowość młodych osób niepełnosprawnych jest grupą bardzo zróżnicowaną wewnętrznie. Z prezentowanych danych wynika, że w opinii pracowników PUP szanse na znalezienie zatrudnienia w wypadku osób z wykształceniem podstawowym i podstawowym nieukończonym, gimnazjalnym i specjalnym, ze znacznym stopniem niepełnosprawności i mających takie rodzaje niepełnosprawności, jak: upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, epilepsja, choroby narządu wzroku oraz zaburzenia głosu, mowy, choroby słuchu są praktycznie niewielkie i nie mają na nie istotnego wpływu specyfiki lokalne (tabela 9). Tylko nieco większe szanse na zatrudnienie mająte osoby w dużych metropoliach (Warszawa, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław), ale sytuacja tych miast nie odwraca zasadniczego trendu23. Szerzej ten problem jest omówiony w rozdziale Jerzego Bartkowskiego w tej części pracy.

Zostaw komentarz